Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection

Proces decyzyjny w systemowej strategii ochrony środowiska

Grzegorz Embros

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Christian Philosophy, ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 23 01-938 Warsaw, Poland
E-mail: g.embros@uksw.edu.pl, ORCID: 0000-0003-0861-6291

Abstract

The article attempts to demonstrate the role of decision-making process in actions for sustainable development implemented as part of environmental protection, which is viewed here in a systemic way. The article presents the definition of a system and its surroundings (environment), and points out that environmental protection can be described in this systemic perspective both in general and specific terms. This makes it possible to indicate the scheme and structure of decision-making process. The article examines the possibility of applying Mazur’s control system for designing a scheme of actions that would be adequate for environmental protection, with emphasis placed on the optimisation stage. The author shows that the system developed by Mazur can be used in the PDCA methodology, which is based on the Deming cycle and included in the ISO 14001 standard. As a result, the potential of the systemic approach to environmental protection is shown and it is explained how to move from this approach to a broader strategy for environmental protection and ultimately, to the implementation of sustainable development goals.

Key words: sustainable development, environmental protection, environmental management system, decision-making process in environmental protection, optimisation

Streszczenie

W artykule podjęto próbę wskazania roli procesu decyzyjnego w działaniach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanych w ramach ochrony środowiska ujmowanej systemowo. Przedstawiony został charakterystyczny dla tego ujęcia sposób określania systemu i jego otoczenia (środowiska) wraz ze wskazaniem możliwości opisu ogólnego oraz szczegółowego ochrony środowiska w tej perspektywie. Dzięki temu, możliwe było wskazanie schematu i struktury procesu decyzyjnego. Analizie poddano możliwość wykorzystania systemu sterującego Mazura, w konstruowaniu schematu postępowania, adekwatnego dla ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem etapu optymalizacji. Autor wskazał na możliwość wykorzystania tego systemu w metodyce PDCA opartej na cyklu Deminga i uwzględnionej w normie ISO 14001. W efekcie możliwe było wskazanie potencjału systemowego ujęcia ochrony środowiska oraz ukazanie ścieżki przejścia od takiego ujęcia do konstrukcji szerszej strategii ochrony środowiska a w konsekwencji do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ochrona środowiska,system zarządzania środowiskowego, proces decyzyjny w ochronie środowiska, optymalizacja

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 91-101

DOI: 10.35784/pe.2021.1.10

PDF (FULL PAPER)