Clarifying a Circularity Phenomenon in a Circular Economy under the Notion of Potential

Wyjaśnienie zjawiska kołowości w gospodarce o obiegu zamkniętym w kontekście pojęcia potencjału

Tetiana Shevchenko*, Roman Vavrek**, Yuriy Danko*, Olena Gubanova***, Jana Chovancová****, Liubov Mykhailova*

*Sumy National Agrarian University; H. Kondratiiev 160, 40021 Sumy, Ukraine
E-mails: tanya_goncharova@meta.ua, yuriy.i.danko@gmail.com, lmikhaylova@yahoo.com
**VŠB—Technical University of Ostrava; Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava, Czechia;
E-mail (Corresponding Author): vavrek.roman@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6047-9434
***Odessa State Environmental University; Lvivska 15, 65016 Odessa, Ukraine.
E-mail: askoldov@ukr.net
****University of Prešov; Konštantínova 16, 080 01 Prešov, Slovak Republic;
E-mail: jana.chovancova@unipo.sk

Abstract

Turning from linear to circular business model, from cradle-to-grave to cradle-to-cradle and from waste to wealth, the concept of circular economy (CE) has become an important tool to promote sustainable develop-ment as it combines economic, environmental and social benefits at a local as well as global scale. In the shift towards CE, examining the CE from the perspective of its potential is crucial for its wider and more effective implementation in the practice. The aim of the paper is to clarify a circularity phenomenon in closed-loop econ-omy under the notion of potential in part of (1) the structural elements, (2) underlying categories and (3) basal properties as a follow-up to the previous studies about managing the circularity potential. The study provides the theoretical framework for understanding circularity potential by developing the circularity potential categoriza-tion in order to get a comprehensive picture of what has been done in the past and where efforts are most need today to achieve a progress towards circularity in the future. The basal properties of circularity potential such as integrity, dynamism, territorial affiliation and different strategies compatibility were revealed and discussed for managing the circularity potential. The findings of the paper have ambition to contribute to new metrics devel-opment to measure the progress towards zero-waste and CE aimed at identification and monitoring all the possible forms of the circularity potential – opportunities, reserves, available resources, rather than the available resources only that were primarily considered in the past attempts at the operationalisation of circular economy.

Key words: circular economy, circularity potential, zero waste, reuse potential, recycling

Streszczenie

Przechodząc od modelu biznesowego liniowego do cyrkularnego, od kołyski do grobu do od kołyski do kołyski i od odpadów do bogactwa, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (CE) stała się ważnym narzędziem promowania zrównoważonego rozwoju, ponieważ łączy w sobie ekonomię, korzyści środowiskowe i społeczne w skali lokalnej i globalnej. W przejściu na CE, zbadanie CE z perspektywy jej potencjału jest kluczowe dla jej szerszego i efektywniejszego wdrożenia w praktyce. Celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska kołowości w gospodarce o obiegu zamkniętym w kontekście pojęcia potencjału w części (1) elementów strukturalnych, (2) podstawowych kategorii i (3) podstawowych właściwości, co stanowi kontynuację poprzednich badań dotyczących zarządzania potencjałem obiegu zamkniętego. Badanie ukazuje ramy teoretyczne potencjału obiegu zamkniętego poprzez opracowanie kategoryzacji potencjału obiegu zamkniętego w celu uzyskania komplek-sowego obrazu tego, co zostało zrobione w przeszłości i czego należy dokonać teraz, aby osiągnąć postęp w kierunku obiegu zamkniętego w przyszłości. Podstawowe właściwości potencjału obiegu zamkniętego, takie jak integralność, dynamizm, przynależność terytorialna i zgodność różnych strategii, zostały omówione w celu zarządzania potencjałem obiegu zamkniętego. Wnioski zawarte w artykule prowadzą w kierunku opracowania nowych mierników do pomiaru postępu w kierunku zero-waste i CE, których celem jest identyfikacja i monitorowanie wszystkich możliwych form potencjału obiegu zamkniętego, a więc: możliwości, rezerwy, dostępne zasoby, a nie jedynie dostępne zasoby, które były brane pod uwagę przede wszystkim w poprzednich próbach operacjonalizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, potencjał obiegu zamkniętego, potencjał ponownego wykorzystania, zero waste, recykling

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 79-89

DOI: 10.35784/pe.2021.1.09

PDF (FULL PAPER)