Cantrang: A Dilemma in Policy Implementation (Case in Lampung Bay, Indonesia)

Sieć trałowa: Dylemat we wdrażaniu polityki (przypadek zatoki Lampung w Indonezji)

Indra Gumay Febryano*,*****, Supono*, ***,
Abdullah Aman Damai*, Debi Hardian*,
Gunardi Djoko Winarno*, Novita Tresiana**, ****

*Department of Coastal and Marine Zone Management, Postgraduate Program, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
**Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
***ORCID: 0000-0001-8712-090X
****ORCID: 0000-0001-7242-656X
*****E-mail: (Corresponding Author): indragumay@yahoo.com,
ORCID: 0000-0001-7242-656X

Abstract

Cantrang is a section of seine nets which has been banned in all regions of Indonesia. However, this policy can stir to pros and cons due to implementation. The purpose of this study is to analyze the success of the stage and the effectiveness of policy implementation on cantrang prohibition in Lampung Bay, Indonesia. Data were collected by interview, observation, and documentation studies, next the policy implementation was reviewed by the marketing policy studies then for further analyze was using ambiguity-conflict matrix. The result of this research shows the unsuccessful of the policy marketing on implementing cantrang prohibition policy from policy acceptance side and policy adoption, also on readiness strategy side is failed. Fisher community do not fulfil the policy and not become a part of it, hesitancy of local government as an executor of the policy, vertical conflict between fisherman and government. The analysis of ambiguity-conflict matrix gives the choice of effectiveness politic model implementation and experimentation, replace the administrative policy implementation. Effective but non-destructive fishing gear can be encouraged to be developed by the government through studies that involving all stakeholders including fisherman and academics. The government is also expected to replace the prohibition policy with a regulatory policy on the cantrang construction and capture area arrangement. In addition, the government is expected to create legal certainty in the field, so it may minimize the fisherman’s conflicts and opposition to cantrang prohibition policies.

Key words: fishing gear, IUU fishing, Lampung Bay, policy implementation, cantrang

Streszczenie

Kantrang to sieć trałowa, której użytkowania zakazano we wszystkich regionach Indonezji. Jej wdrażanie ma jednak tak wady, jak i zalety. Celem niniejszej pracy jest analiza sukcesu i skuteczności wdrażania polityki dotyczącej zakazu kantrangu w zatoce Lampung w Indonezji. Dane zebrano na podstawie wywiadów, obserwacji i badań dokumentacji, a następnie wdrożenie polityki zostało przeanalizowane z pozycji polityki marketingowej, po czym do dalszej analizy wykorzystano macierz niejednoznaczności-konfliktu. Wyniki tych badań pokazują, że marketing dotyczący wdrażania polityki zakazu kantrang od strony jej akceptacji i przyjęcia, a także od strony gotowości jej wdrażania, nie powiódł się. Społeczność rybacka nie realizuje polityki i nie staje się jej częścią, samorząd jako wykonawca polityki także zawodzi, następuje wertykalny konflikt między rybakami a rządem. Analiza macierzy niejednoznaczności konfliktu wskazuje na możliwości poprawy skuteczności wdrażania modelu politycznego i przygotowania nowej polityki administracyjnej. Rząd może zachęcać do opracowywania skutecznych, ale nieniszczących narzędzi połowowych opracowanych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym rybaków i naukowców. Oczekuje się również, że rząd zastąpi politykę zakazową polityką regulacyjną dotyczącą dopuszczalnych form budowy sieci kantrangu i jej zdolności połowowych. Ponadto oczekuje się, że rząd stworzy skuteczne prawa w tej dziedzinie, dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zakres sprzeciwu wobec polityki zakazu kantrangu.

Słowa kluczowe: sprzęt połowowy, połowy IUU, Zatoka Lampung, wdrażanie polityki, sieć trałowa

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 133-142

DOI: 10.35784/pe.2021.1.14

PDF (FULL PAPER)