An Implication of Buddhist Ethical Teaching on Sustainable Development

Buddyjskie nauczenie etyczne a zrównoważony rozwój

Gyan Prakash

Department of Humanities and Social Sciences, IIT(ISM) Dhanbad, Dhanbad
E-mail: gyan@iitism.ac.in, ORCID: 0000-0002-1028-2764

Abstract

Ethical teaching of religion has a significant impact on human action. Scripture has always been considered a guideline for human life. However, there is an argument that Buddhist philosophy is dysteleological. Therefore, it is difficult to argue for the virtuous action for protection or restore nature within the early Buddhist framework. This paper is an attempt to argue that Buddha has the main concern for Human suffering and he prescribed the solution or path to get rid of the suffering but there is a significant implication of Buddhist ethical teaching. Therefore, Buddhist ethical teaching can be a significant step towards sustainable development. 

Key words: early Buddhism, sustainable development, human action

Streszczenie

Etyczne nauczanie w ramach  religii ma znaczący wpływ na ludzkie działanie. Pismo Święte zawsze było uważane za wskazówkę dotyczącą życia ludzkiego. Istnieje jednak argument, że filozofia buddyjska jest dysteleologiczna. Dlatego trudno jest argumentować za cnotliwym działaniem na rzecz ochrony lub przywrócenia natury we wczesnych ramach buddyjskich. Ten artykuł jest próbą argumentowania, że Budda koncentruje się głównie na ludzkim cierpieniu i z góry przewidział rozwiązanie lub ścieżkę pozbycia się tego cierpienia, dlatego buddyjskie nauczanie etyczne może być znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: wczesny buddyzm, zrównoważony rozwój, ludzkie działanie

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 187-191

DOI: 10.35784/pe.2021.1.20

PDF (FULL PAPER)