Number 16(1)2021

Table of Contents

COVID-Induced Investor Sentiments and Market Reaction under Extreme Meteorological Conditions: Evidence from Clean Energy Sector of Asia-Pacific
Nastroje inwestorów wywołane przez COVID-19 i reakcje rynku w ekstremalnych warunkach meteorologicznych: dowody z sektora czystej energii w regionie Azji i Pacyfiku
Farzan Yahya, Zhang Shaohua, Muhammad Waqas, Zhengde Xiong

Determinants of COVID-19 Death Rate in Europe: Empirical Analysis
Czynniki wpływające na śmiertelność z powodu COVID-19 w Europie: analiza empiryczna
Serhii Kozlovskyi, Daria Bilenko, Oleksandr Dluhopolskyi, Serhii Vitvitskyi, Olha Bondarenko, Oleksandr Korniichuk

Environmental Quality, Corruption and Industry Growth: The Global Perspective
Jakość środowiska, korupcja i rozwój przemysłu: perspektywa globalna
Min Cui, Jun-Sheng Wang, Chun-Ping Chang

Reflection on the Human Living Environment in Connection with Sustainable Development
Refleksja o środowisku życia człowieka w związku ze zrównoważonym rozwojem
Wiesław Sztumski

An Ecocritical Reading of T.S. Eliot: An Approach Towards Sustainable Development
Czytając T.S. Eliota: ekokrytyczna analiza z perspektywy zrównoważonego rozwoju
Archana Verma, Rajni Singh

A Text-Mining Approach to the Evaluation of Sustainability Reporting Practices: Evidence from a Cross-Country Study
Analiza znaczeniowa praktyk raportowania zrównoważonego rozwoju: perspektywa światowa
Ajay Kumar, Niladri Das

Social Aspects of Energy Production from Renewable Sources
Społeczne aspekty produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Wojciech Czekała, Filip Tarkowski, Patrycja Pochwatka

Analysis of Renewable Energy based Generation in West Africa – A Case study of Nigeria
Analiza produkcji opartej na odnawialnych źródłach energii w Afryce Zachodniej – studium przypadku Nigerii
Temitope M. Adeyemi-Kayode, Sanjay Misra, Robertas Damaševičius

Clarifying a Circularity Phenomenon in a Circular Economy under the Notion of Potential
Wyjaśnienie zjawiska kołowości w gospodarce o obiegu zamkniętym w kontekście pojęcia potencjału
Tetiana Shevchenko, Roman Vavrek, Yuriy Danko, Olena Gubanova, Jana Chovancová, Liubov Mykhailova

Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection
Proces decyzyjny w systemowej strategii ochrony środowiska
Grzegorz Embros

Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions
Pozycjonowanie połączonych społeczności terytorialnych Ukrainy poprzez zrównoważony rozwój w warunkach działań wojskowych
Iryna Budnikevich, Olena Kolomytseva, Yuliia Rohozian, Inga Krupenna, Daria Zablodska

Systematic Review on Ecosystem Services (ES) of Ecotourism in South-East Asia (ASEAN)
Przegląd usług pełnionych przez ekosystemy (ES) w kontekście ekoturystyki w Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Azlan Abas, Kadaruddin Aiyub, Nor Azizan Idris

Sociology and Sustainable Development. The Most Important Areas of Interdisciplinary Research
Socjologia i rozwój zrównoważony. Najważniejsze obszary badań inter-dyscyplinarnych
Paweł Rydzewski

Cantrang: A Dilemma in Policy Implementation (Case in Lampung Bay, Indonesia)
Sieć trałowa: Dylemat we wdrażaniu polityki (przypadek zatoki Lampung w Indonezji
Indra Gumay Febryano, Supono, Abdullah Aman Damai, Debi Hardian, Gunardi Djoko Winarno, Novita Tresiana

Research on the Green Competitiveness Index of Manufacturing Industry in Yangtze River Delta Urban Agglomeration
Badanie wskaźnika zielonej konkurencyjności przemysłu wytwórczego w aglomeracji miejskiej delty rzeki Jangcy
Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi, Wei Hu

Institutional Conditions for Strengthening the Position of Organic Farming as a Component of Sustainable Development
Instytucjonalne uwarunkowania wzmocnienia pozycji rolnictwa ekologicznego jako elementu rozwoju zrównoważonego
Władysława Łuczka

The Effect of Air Pollution on Fertility Intentions
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na płodność
Yunrong Li

Sustainable Development Goals – Quo Vadis, Cities of the World?
Cele zrównoważonego rozwoju – dokąd zmierzają miasta?
G Venkatesh

Munda Tribe Perception Towards Livelihood Through Sustainable Development
Sposób na życie plemienia Munda w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju
Laxmi Kumari, Mojibur Rahman

An Implication of Buddhist Ethical Teaching on Sustainable Development
Buddyjskie nauczenie etyczne a zrównoważony rozwój
Gyan Prakash

Underground Spaces: a Step Towards Sustainable Development in Khuzestan Province, Iran
Wykorzystanie podziemi: krok w kierunku zrównoważonego rozwoju w prowincji Chuzestan w Iranie
Sohrab Ghaedi

Role of Ethical Leaders in Sustainable Business: An Aristotelian Virtue Ethics Perspective
Rola liderów etycznych w zrównoważonym biznesie: perspektywa etyki arystotelesowskiej cnoty
Purnima Lenka, Sarita Kar

Influence of Pollutants from Transport on Life Expectancy in the EU Countries
Wpływ zanieczyszczeń pochodzących z transportu na długość życia w krajach UE
Hana Rozehnalová, Michal Mádr, Lucie Formanová, Břetislav Andrlík

The Contributions of Demographic Factors to Economic Growth
Wpływ czynników demograficznych na rozwój ekonomiczny
Mykola Pasichnyi, Anton Nepytaliuk