World Experience in Public Administration of the Transformation of Energy-dependent Regions in the Context of Their Sustainable Development

Światowe doświadczenie w administracji publicznej i transformacji regionów zależnych od energii w kontekście ich zrównoważonego rozwoju

Inna Zablodska*, Yevhen Akhromkin**, Andriy Akhromkin***, Liubov Bielousova****, Iryna Litvinova*****

*Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Sievierodonets`k, Ukraine
**Department of Economic Security, Public Administration and Administration,
State University Zhytomyr Polytechnic, Zhytomyr, Ukraine
***Rivneoblenergo Private Joint Stock Company, Rivne, Ukraine
****Department of Public Administration, Management and Marketing,
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Sievierodonets`k, Ukraine
*****Department of Environmental Technologies, Ecology and Life Safety,
Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine
 Address (corresponding author): Chudnivska Street, 103, Zhytomyr, Ukraine, 10005
E-mail (corresponding author): science.75@yahoo.com

Abstract

The article is devoted to the research of the world positive and negative experience in public administration of the transformation of energy-dependent regions. The research is carried out in the context of the sustainable development of energy-dependent regions, which is one of the key global agendas for the transition of all countries to a low carbon economy and the reduction of greenhouse gas emissions, in the context of the UN Sustainable Development Goals to 2030.
The authors analysed the institutional features of the experience of just transformation in Australia and Poland, the shortcomings of the transforming process of energy-dependent regions in European countries such as the United Kingdom and the Netherlands, and also some initial directions for further energy transition in the German and Czech regions.

Key words: world experience, public administration, just transformation, energy-dependent regions, sustainable development, advantages and disadvantages

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest badaniu światowych pozytywnych i negatywnych doświadczeń odnoszących się  do administracji publicznej i transformacji regionów zależnych od energii. Badania przeprowadzono w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów zależnych od energii, który stanowi jeden z kluczowych elementów w globalnym przejściu wszystkich krajów na gospodarkę niskoemisyjną i redukcji emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę Cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r.
Autorzy przeanalizowali cechy instytucjonalne przykłady sprawiedliwej transformacji w Australii i Polsce, niedociągnięcia procesu transformacji regionów zależnych od energii w krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania i Holandia, a także kilka kierunków możliwej dalszej transformacji energii w Niemczech i Czechach.

Słowa kluczowe: światowe przykłady, administracja publiczna, sprawiedliwa transformacja, regiony zależne od energii, zrównoważony rozwój, zalety i wady

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 235-244

DOI: 10.35784/pe.2020.2.23

PDF (FULL PAPER)