Who Will Speak for the Water and the Wildlife Conservation? Solving the Problems of Sustainable Development through Cause-related Marketing

Kto przemówi w obronie ochrony wody i dzikiej przyrody? Rozwiązywanie problemów zrównoważonego rozwoju poprzez marketing

Akansha Singh*, Govind Swaroop Pathak**

*Department of Management Studies, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, Jharkhand, India
E-mail: akansha.2016dr93@ms.ism.ac.in

** Department of Management Studies, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, Jharkhand, India
E-mail: gspathak@iitism.ac.in

Abstract

CRM is adopted by organizations as a viable business strategy to implement sustainability initiatives. The existing literature suggests the variations in the execution style of the CRM campaigns by various organizations. This study proposes Cause-related Marketing (CRM) as one of the novel approaches to combat various issues related to sustainable development. The present study is focused to understand the role of CRM in aiding private sector organizations to address the problems of sustainable development and thus support the ‘United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)’ in an Emerging Economy India. The study attempts to integrate the various areas of focus of the CRM campaigns, the sustainability dimensions focused and the various SDGs supported. Further implications, limitations and future research directions have been discussed.

Key words: Sustainable Development Goals (SDGs), sustainability dimensions, triple bottom line, cause-related Marketing, qualitative study, India

Streszczenie
Marketing CRM jest przyjmowany przez organizacje jako realna strategia biznesowa do wdrażania zrównoważonego rozwoju. Istnieją jednak różnice w stylu realizacji kampanii CRM przez różne organizacje. W niniejszym artkule uznano marketing CRM za jedno z nowatorskich podejść do zrównoważonego rozwoju. Niniejsze badanie koncentruje się na zrozumieniu roli marketingu CRM w pomaganiu organizacjom sektora prywatnego rozwijającej się gospodarki Indii w rozwiązywaniu problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a tym samym wspieraniu Celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG). W badaniu podjęto próbę integracji różnych obszarów zainteresowania kampanii CRM, wymiarów zrównoważonego rozwoju i powiązanych z nimi Celów zrównoważonego rozwoju. Omówiono dalsze implikacje, ograniczenia i przyszłe kierunki badań.

Słowa kluczowe:   Cele zrównoważonego rozwoju, wymiary zrównoważonego rozwoju, trojakie podejście marketing CRM, badania jakościowe, Indie

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 83-91

DOI: 10.35784/pe.2020.2.09

PDF (FULL PAPER)