Transformation of the Socio-economic System and the Implementation of Automation Processes in Terms of Shaping Order and Sustainability Processes

Transformacja technologiczna systemu społeczno-gospodarczego oraz wdrażanie automatyzacji w aspekcie kształtowania ładu i procesów zrównoważenia

Barbara Piontek

WSB Academy, ul. Cieplaka 1C, Dąbrowa Górnicza, Poland
E-mail: bempiontek@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7997-5190

Abstract

This article addresses the topic of technological transformation, which is a challenge for progressing automation and robotization processes. The topic is extremely important in terms of changes in contemporary global reality. On the one hand, changes in production factors, automation and robotization processes, and changes in the labor market give rise to some fears, on the other hand, they can be a chance to build a new socio-economic order based on the pillars of sustainability. This system requires the application of the rules of universal behavior and the recognition of work as value in itself. These rules are an important recommendation and basis for shaping decisions in the sphere of choosing new order and ensuring sustainability, rather than only in consumption.
The article synthesizes existing research, which was the basis for further studies and the following hypothesis has been adopted: automation and robotization processes will result in turbulence on the labor market and in the social sphere.
The key purpose of this article is demonstrate that currently automation and robotization are not the subject of systemic research in the field of shaping the structural order in the economic and social sphere, to develop a scheme of technological transformation and to indicate the need to build a strategy for automation and robotization by states that will ensure strategic order and security.
Today, we need to think what should be done to ensure that automation and robotization, as well as the resulting income, do not push the crowds of society into the sphere of lucky losers. Will the distribution of benefits that automation and robotization give today affect the few or all of us? Will the economy and society based on these processes retain the value of work, and will the profits generated from automation and robotics contribute to prosperity, sustainability and development? Are decision makers ready today to prepare comprehensive solutions? The answer to these questions must be formulated today, because modernity will not pass us by.

Key words: technological transformation, automation and robotization, strategic management, sustainability, structural order

Streszczenie

W artykule podjęto temat transformacji technologicznej, która jest wyzwaniem dla postępujących procesów automatyzacji i robotyzacji. Temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia zmian w czynnikach produkcji. Zachodzące procesy automatyzacji i robotyzacji, zmiany na rynku pracy z jednej strony budzą pewne obawy, z drugiej mogą być szansą na zbudowanie nowego ładu społeczno-gospodarczego opartego na filarach zrównoważenia i trwałości. Wymaga stosowania reguł powszechnego postępowania i uznania pracy za wartość samą w sobie. Reguły te stanowią istotne wskazania i bazę dla kształtowania decyzji w sferze wyboru nowego ładu i zapewnienia zrównoważenia, a nie tylko konsumpcji.
W artykule dokonano syntezy istniejących badań, które stanowiły bazę dla dalszych studiów i przyjęto hipotezę, że procesy automatyzacji oraz robotyzacji będą skutkowały turbulencjami na rynku pracy, a także w sferze społecznej.
Kluczowym celem niniejszego artykułu jest: wykazanie, że obecnie automatyzacja i robotyzacja nie stanowi przedmiotu badań od strony systemowej w zakresie kształtowania ładu strukturalnego w sferze gospodarczej i społecznej; opracowanie schematu transformacji technologicznej; wskazanie na potrzebę zbudowania strategii automatyzacji i robotyzacji przez państwa, która zapewni ład i bezpieczeństwo strategiczne.
Dzisiaj musimy zastanowić się, co należy uczynić, aby automatyzacja i robotyzacja oraz płynący z nich dochód gwarantowany nie zepchnął rzeszy społeczeństwa w sferę szczęśliwi przegrani. Czy dystrybucja korzyści, jakie dają już dziś automatyzacja i robotyzacja będzie dotyczyć nielicznych, czy też nas wszystkich? Czy gospodarka i społeczeństwo oparte na tych procesach zachowa wartość pracy, a zyski wypracowywane z procesów automatyzacji i robotyzacji przyczynią się do budowania dobrobytu, procesów zrównoważenia i rozwoju? Czy decydenci są dziś gotowi na przygotowanie kompleksowych rozwiązań? Odpowiedź na te pytania musimy sformułować już dziś, bo nowoczesność nas nie ominie.

Słowa kluczowe: transformacja technologiczna, automatyzacja  i robotyzacja, zarządzanie strategiczne, zrównoważoność,  porządek strukturalny

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 163-173

DOI: 10.35784/pe.2020.2.16

PDF (FULL PAPER)