Town-planning Organization of the Baku Industrial Region: 19th – 20th Centuries

Organizacja urbanistyczna regionu przemysłowego Baku: XIX – XX w.

Nargiz Abdullayeva*, Tarana Bakirova**, Aytan Rahmanova***

* Azerbaijan University of Architecture and Construction, Azerbaijan
E-mail: prorektor-ir@azmiu.edu.az
** Azerbaijan University of Architecture and Construction, Azerbaijan
E-mail: taranabakirova@gmail.com
***Department of Digital Library, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Azerbaijan
E-mail (corresponding author): a.rahmanova@azmiu.edu.az

Abstract

The article considers the emergence in the modern town-planning practice of Azerbaijan complex planning systems require comprehends to historical experience, especially the end of the nineteenth beginning of the twentieth centuries.
The industrial revolution started in the middle of the 19th century in connection with the development of the oil industry accelerated the process of urbanization in Absheron also in Baku the centre of population concentration and various types of labour activity. The purpose of the study is to present Baku oil district at the turn of the 19th-20th centuries to reveal communications and interactions between social, demographic and other processes as a complex organism with all contradictions inherent in the epoch of rapid development of capitalism which has received the material expression in the form of the newly developed planning system.

Key words: industrial region, socio-economic factors, architectural appearance, locality, Baku, planning structure, transport, settlement system

Streszczenie
W artykule przedstawia się stanowisko, według którego pojawienie się nowoczesnej praktyki planowania urbanistycznego w złożonych systemach planowania Azerbejdżanu wymaga zrozumienia doświadczeń historycznych, zwłaszcza końca XIX i XX w.
Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w połowie XIX w. w związku z rozwojem przemysłu naftowego, przyspieszając proces urbanizacji w Absheron, a także w Baku, centrum koncentracji ludności i różnego rodzaju aktywności zawodowej. Celem badań jest przedstawienie dzielnicy naftowej Baku na przełomie XIX i XX w. w celu ujawnienia komunikacji i interakcji między procesami społecznymi, demograficznymi i innymi, traktowanych jako złożony organizm, charakteryzujący się występowaniem licznych sprzeczności, wynikające z epoki szybkiego rozwoju kapitalizmu, którego materialnym wyrazem jest  nowo opracowanego systemu planowania.

Słowa kluczowe: region przemysłowy, czynniki społeczno-ekonomiczne,  wygląd architektoniczny, Baku, struktura planowania, transport,  system osiedleńczy

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 223-234

DOI: 10.35784/pe.2020.2.22

PDF (FULL PAPER)