The Principles of Sustainable Development and the Possibilities of Limiting the Global Effects of Smog by Medium-sized Cities Located in the European Union on the Example of Mikołów (Poland) and Żylina (Slovakia)

Zasady zrównoważonego rozwoju a możliwości ograniczenia globalnych skutków smogu przez miasta średniej wielkości zlokalizowane w Unii Europejskiej na przykładzie Mikołowa (Polska) i Żyliny (Słowacja)

Michał Czuba

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych, ul Bankowa 12 40-007 Katowice, Poland
E-mail: phdmczuba@o2.pl

Abstract

The urban smog has negative global effects. They are expressed in the increased mortality of people, an increase scale  of respiratory diseases as well as climate changes causing negative effects in the field of agricultural crops, which results in an increase in food prices. The occurrence of these phenomena mobilizes the global community to conduct activities aimed at limiting their occurrence. Medium-sized cities can play a significant role in this respect.
The element conditioning the life of city dwellers is the appropriate condition of the natural environment. In Polish and Slovak conditions, smog is becoming a problem, which negatively affects the health of citizens of these countries. Therefore, actions are taken to limit the occurrence of this phenomenon. They are described in the current ecological policy of both countries.
This article tries to show on the example of the Polish commune of Mikołów and the Slovak commune of Żylina the actions taken in them to reduce air pollution and thereby reduce the phenomenon of smog. In both analysed cities, measures taken to reduce the phenomenon of smog are implemented in a planned manner and may be an inspiration for other medium-sized cities in the world having air quality problems.

Key words: global effects of smog, medium-sized cities, environmental policy, urban smog, smog prevention, health

Streszczenie
Występowanie smogu przynosi ujemne globalne skutki. Wyrażają się one zwiększoną śmiertelnością osób, zwiększaniem się zapadalności na choroby dróg oddechowych a także zmianami klimatycznymi wywołującymi negatywne skutki w dziedzinie plonów rolnych co skutkuje wzrostem cen żywności. Skala tych zjawisk mobilizuje społeczność światową do prowadzenia działań mających ograniczyć ich występowanie. Znaczną rolę w tym zakresie mogą odgrywać miasta średniej wielkości.
Elementem warunkującym życie mieszkańców miast jest  odpowiedni stan środowiska naturalnego. W warunkach polskich i słowackich problemem staje się zjawisko smogu, które w ujemny sposób wpływa na zdrowie obywateli tych państw. Podejmowane są w związku z tym działania mające na celu ograniczyć występowanie tego zjawiska. Wpisane są one  w obecną politykę ekologiczną obu państw.
Niniejszy artykuł próbuje pokazać na przykładzie polskiej gminy Mikołów i słowackiej gminy Żylina podejmowane w nich działania mające na celu ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i tym samym zmniejszyć zjawisko smogu. W przypadku obu analizowanych miast podejmowane działania zmniejszające zjawisko smogu są realizowane w sposób planowy i mogą stanowić inspirację dla innych miast średniej wielkości na świecie, mających problemy z jakością powietrza.

Słowa kluczowe: globalne skutki smogu, miasta średniej wielkości, polityka ekologiczna, smog miejski, zapobieganie smogowi, zdrowie

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 111-119

DOI: 10.35784/pe.2020.2.12

PDF (FULL PAPER)