The Impact of Air Quality on Population Migration

Wpływ jakości powietrza na migracje ludności

Ke Wang*, Yiwei Wang*, Chun-Ping Chang**

*School of Economics and Finance, Xi’an Jiao Tong University, Xi’an, Shaanxi, China
**Corresponding author: Shih Chien University, Kaohsiung, Taiwan
 E-mail: cpchang@g2.usc.edu.tw

Abstract

Based on annual panel data of OECD countries from 1995 to 2014, this paper analyzes the impact of air quality (including per capita CO2, PM2.5, and SO emissions) on the immigrant population through a panel fixed-effect model, while employing control factors such as GDP, unemployment rate, and education level. Overall, we provide evidence that air quality is a key determinant of immigration in the selected countries, and in particular the host country’s emissions have a negative impact on immigrants. Greater emissions imply fewer immigrants, while fewer emissions denote more immigrants. Our findings provide countries with a way to more accurately estimate migrant inflow and offer an idea for OECD members on how to attract immigrants via an improvement in environmental quality.

Key words: immigration, air quality, emissions, OECD

JEL Codes: F22, Q53, C23

Streszczenie
Na podstawie rocznych danych panelowych krajów OECD za lata 1995-2014 w niniejszym artykule dokonano analizy wpływu jakości powietrza (w tym CO2 per capita, emisje PM2,5 i emisje SO) na populację imigrantów za pomocą panelu, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak PKB, stopa bezrobocia i poziom wykształcenia. Dostarczamy dowodów, że jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem determinującym migrację w wybranych krajach, a emisje z kraju przyjmującego mają negatywny wpływ na imigrantów. Większe emisje oznaczają mniej imigrantów, a mniej emisji oznacza więcej imigrantów. Nasze ustalenia pomogą poszczególnym krajom na dokładniejsze oszacowanie napływu migrantów, a zarazem wskazują członkom OECD, że poprzez poprawę jakości środowiska można przyciągnąć więcej emigrantów.

Słowa kluczowe: imigracja, jakość powietrza,  emisje, OECD

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 23-31

DOI: 10.35784/pe.2020.2.03

PDF (FULL PAPER)