On Religious and Cultural Principles of Environmental Protection

W sprawie religijno-kulturowych zasad ochrony przyrody

Ryszard F. Sadowski

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Christian Philosophy,
ul. Wóycickiego 1/3, building 23, 01-938 Warsaw, Poland

E-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-5452-2168, Scopus Author ID:55606293400

Abstract

The influence of religion on the human attitude to nature has been a thoroughly studied issue over the last sixty years. The present paper addresses a particular aspect of this issue, namely, it provides a comparison of religious and cultural principles characterizing animistic religions and Christianity. It also concentrates on the ecological consequences of supplanting animism with Christianity. The results of the conducted research indicate that the role of religious and cultural principles standing guard over nature is usually either overestimated or depreciated. Religion may only become an important ally making a real contribution to nature conservation at both local and global levels, providing that those principles are attributed their proper significance.

Key words: animism, Christianity, primal religions, environment, religion and ecology

Streszczenie

Wpływ religii na stosunek do przyrody jest zagadnieniem gruntownie badanym od ponad sześćdziesięciu lat. Opracowanie to podejmuje szczególny przypadek tego zagadnienia. Porównuje bowiem religijno-kulturowe zasady obecne w religiach animistycznych i chrześcijaństwie. Prezentuje ponadto ekologiczne konsekwencje wyparcia animizmu przez chrześcijaństwo. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że rola zasad religijno-kulturowych stojących na straży przyrody jest zazwyczaj albo bardzo przeceniana albo niedoceniana. Tylko przyznanie tym zasadom właściwego im znaczenia może uczynić z religii ważnego sprzymierzeńca, który realnie przyczyni się do ochrony przyrody zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Słowa kluczowe: animizm, chrześcijaństwo, religie pierwotne, środowisko, religia i ekologia

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 75-81

DOI: 10.35784/pe.2020.2.08

PDF (FULL PAPER)