Indicators of Sustainable Use of Wildlife: Problems of Formation and Implementation in the Russian Federation

Wskaźniki zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody: problemy związane z ich formowaniem i wdrażaniem w Federacji Rosyjskiej

Svetlana Ivanova

Orenburg State Agrarian University, Land Law and Labor Law Department, Orenburg,Russian Federation
Home address: 12, ul. Ozernaya, Prigorodny Settlement, Orenburg District, Orenburg Region, 460507, Russian Federation
E-mail: svetlana.ivanova.osau@gmail.com

Abstract

This article examines the legal category sustainable use of wildlife as a process of realization of rights and obligations by the subjects, based on the provisions of the Concept of Sustainable Development, International law and National legislation on wildlife. This process is aimed at ensuring biological diversity, achieving a balance of economic, environmental and social interests of the citizens, society and the state as a whole, the process, as well as to preserve the reproductive ability of the animal world.
Based on the analysis of certain provisions of the legislation on wildlife and law enforcement practice, the author makes a conclusion that Russia lacks a complex system of legal support measures for the sustainable use of wildlife. Legal, economic, ideological, organizational measures, proposed by the author of the article will make it possible to use wildlife in such a way, that will preserve and increase the number of wildlife populations, maintain an ecological balance, and ensure the needs in favorable environment for life and health for the present and future generations. The measures proposed by the author can create the legal basis for sustainable management of wildlife. The author suggests, that these measures can be useful in developing national programs for sustainable use of wildlife; providing incentives for the transition to sustainable use; strengthening the dialogue between the authorities and the population in order to involve them into the process of sustainable use of wildlife, so that to ensure a balance of economic, environmental and social interests.

Key words: wildlife, sustainable use of wildlife, legal support measures, conservation of biodiversity of wildlife, environmental balance, public and private interests

Streszczenie

Artykuł analizuje kategorię prawną zrównoważone użytkowanie dzikiej przyrody rozumianą jako proces realizacji praw i obowiązków przez podmioty, w oparciu o postanowienia koncepcji zrównoważonego rozwoju, prawa międzynarodowego i ustawodawstwa krajowego dotyczącego dzikiej przyrody. Proces ma na celu zapewnienie różnorodności biologicznej, osiągnięcie równowagi interesów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych obywateli, społeczeństwa i państwa jako całości oraz zachowanie zdolności reprodukcyjnych świata zwierząt.
Na podstawie analizy niektórych przepisów dotyczących dzikiej fauny i flory i oceny realizowania tych zapisów w praktyce, autorka stwierdza, że w Rosji brakuje kompleksowego systemu prawnych środków wsparcia dla zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody. Zaproponowane przez autorkę artykułu rozwiązania prawne, ekonomiczne i organizacyjne umożliwią korzystanie z dzikiej przyrody w taki sposób, który zachowa i zwiększy liczbę populacji dzikich zwierząt, utrzyma równowagę ekologiczną i zapewni zaspokojenie potrzeb życia  i  zdrowia  dla obecnych i przyszłych pokoleń, w korzystnym środowisku. Środki zaproponowane przez autorkę mogą stworzyć podstawę prawną dla zrównoważonego zarządzania dziką przyrodą. Autorka sugeruje, że rozwiązania te mogą być przydatne w opracowywaniu krajowych programów zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody; zapewniania zachęt do przejścia na zrównoważone użytkowanie; wzmocnienia dialogu między władzami a ludnością w celu włączenia ich w proces zrównoważonego wykorzystywania dzikiej fauny i flory, aby w ten sposób zapewnić równowagę interesów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

Słowa kluczowe: dzika przyroda, zrównoważone użytkowanie dzikiej przyrody, środki pomocy prawnej, ochrona bioróżnorodności dzikiej przyrody, równowaga ekologiczna, interesy publiczne i prywatne

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 121-130

DOI: 10.35784/pe.2020.2.13

PDF (FULL PAPER)