Impact of Entrepreneurship Activity Sustainable Development

Wpływ działalności przedsiębiorczej na zrównoważony rozwój

Ivona Huđek, Barbara Bradač Hojnik

University of Maribor, Faculty of Economics and Business,
Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenia
E-mails: ivona.hudjek1@um.si; barbara.bradac@um.si

Abstract

Sustainable development considers the development that achieves the present economic goals, without obstructing the future development in a sense of satisfying the needs of society and endangering the environment. Recently, the entrepreneurship phenomenon  has been widely recognized as an important path towards sustainable development, positively contributing to the development of society. Thus, in the paper, the empirical evidence on linkages between entrepreneurial activity indicators and social development goals is provided. To examine the linkages, the data from the Global Entrepreneurship Monitor and Sustainable Development Goals Index were used. The empirical results suggest that entrepreneurship represents an important factor for fostering sustainability, particularly in opportunity-driven and innovative entrepreneurial activities. The results show, that both of them have a positive impact on sustainable development, while the necessity-driven entrepreneurial activity negatively affects sustainable development. This could be explained by the fact that necessity entrepreneurs are not likely to become the entrepreneurs to implement a promising business opportunity, but rather to earn an income. To achieve the sustainable development goals as well as entrepreneurship should become the national priority by introducing new policies and measures, that is, making the conditions, through which entrepreneurship could achieve positive contributions to the development of the society.

Key words: sustainable development, opportunity-driven entrepreneurial activity, innovative entrepreneurial activity, necessity-driven entrepreneurial activity, Sustainable Development Goals Index

Streszczenie

Zrównoważony rozwój to taki, który osiąga obecne cele gospodarcze, nie utrudniając przyszłego rozwoju w sensie zaspokajania potrzeb społeczeństwa i narażania środowiska. Ostatnio zjawiska przedsiębiorczości zostały powszechnie uznane za ważną ścieżkę do zrównoważonego rozwoju, która pozytywnie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. Dlatego w artykule przedstawiono empiryczne dowody na powiązania między wskaźnikami aktywności przedsiębiorczej a celami rozwoju społecznego. Do zbadania powiązań wykorzystano dane z Globalnego Monitora Przedsiębiorczości i Indeksu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wyniki empiryczne sugerują, że przedsiębiorczość stanowi ważny czynnik wspierający zrównoważony rozwój, szczególnie w przypadku działań zorientowanych na możliwości i innowacyjnych działań przedsiębiorczych. Wyniki pokazują, że oba te czynniki mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój, a przedsiębiorczość zorientowana na konieczność negatywnie wpływa na zrównoważony rozwój. Można to wyjaśnić faktem, że przedsiębiorcy zorientowani na konieczność prawdopodobnie nie podążą w kierunku realizacji obiecujących nowych możliwości biznesowych, ale raczej w celu uzyskania dochodu. Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, jak również przedsiębiorczość, powinny się one stać priorytetem krajowym poprzez wprowadzenie nowych polityk i środków, co oznacza stworzenie warunków, dzięki którym przedsiębiorczość mogłaby osiągnąć pozytywny wkład w rozwój społeczeństwa.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, działalność przedsiębiorcza zorientowana na możliwości,  innowacyjna działalność przedsiębiorcza, działalność przedsiębiorcza zorientowana ka konieczności, indeks celów zrównoważonego rozwoju

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 175-183

DOI: 10.35784/pe.2020.2.17

PDF (FULL PAPER)