Evaluating the Social Sustainability Criteria of Supply Chain Management in Manufacturing Industries: A Role of BWM in MCDM

Ocena kryteriów zrównoważoności społecznej w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przemyśle wytwórczym: rola BWM w MCDM

Maryam Khokhar*, Yumei Hou**,Muhammad Asim Rafique***, Wasim Iqbal****

School of Economics and Management Yanshan University, China
E-mails: *maryamkhokhar@stumail.ysu.edu.cn, ****wasimiqbal01@yahoo.com
Corresponding authors: **hym@ysu.edu.cn, ***asimchoudhary786@gmail.com

Abstract

Supply chain management firms are gradually pressurized to incorporate social sustainability practices to address social issues. Though, the researchers emphasized on different dimensions of sustainable supply chain management (SSCM), i.e., social, environmental and economic but fewer considered the social aspect of  sustainability. The purpose of this research is to take into account the social dimension of sustainability into manufacturing industries. The social dimension of  sustainability as compared to other sustainable, has severe adverse impact across supply chains. In order to demonstrate the applicability and efficiency of  social sustainability in supply chain management, a sample of 53 practitioners of Pakistani manufacturing companies has been selected to prioritize and evaluate the SCSS criteria by applying a decision-making multi-criteria method called the best worst method (BWM). The criteria of the study are ranked according to their  average weight achieved through BWM. The criterion employment practices has been chosen as the most significant criterion while cultural values criterion is considered as least important.  The results of this study are helpful for industry managers, practitioners and decision-makers to take the decisions for the implementation of social criteria to enhance the social sustainability that lead to sustainable development.

Key words: Supply Chain Social sustainability (SCSS); Best Worst Method (BWM); Multi-Criteria Decision-making Method (MCDM), Manufacturing Industries

Streszczenie

Firmy zarządzające łańcuchem dostaw są poddawane presji, aby wprowadzić praktyki zrównoważonego rozwoju społecznego w celu rozwiązania problemów społecznych. Chociaż naukowcy zwracają uwagę na różne wymiary zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw (SSCM), tj. społeczny, środowiskowy i ekonomiczny, jednak należy zauważyć, że w najmniejszym stopniu dyskutowane są aspekty społeczne. Celem tych badań jest uwzględnienie społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju w przemyśle wytwórczym. Społeczny wymiar zrównoważoności, w porównaniu z innymi, ma poważny negatywny wpływ na łańcuchy dostaw. W celu wykazania możliwości zastosowania i efektywności zrównoważoności społecznej w zarządzaniu łańcuchem dostaw, wybrano próbę 53 praktyków z pakistańskich firm produkcyjnych w celu ustalenia priorytetów i oceny kryteriów SCSS poprzez zastosowanie wielokryterialnej metody decyzyjnej zwanej najlepszą/najgorszą metodą (BWM). Kryteria badania są uszeregowane według ich średniej wagi osiągniętej w BWM. Kryterium dotyczące zatrudnienia zostało wybrane jako najistotniejsze, natomiast kryterium wartości kulturowych jest uważane za najmniej ważne. Wyniki tego badania są pomocne dla menedżerów branży, praktyków i decydentów w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania kryteriów społecznych w celu zwiększenia zrównoważości społecznej, która prowadzi do zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw społecznej zrównoważoności (SCSS), najlepsza/najgorsza metoda (BWM),   metoda podejmowania decyzji na podstawie wielu kryteriów, przemysł wytwórczy

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 185-194

DOI: 10.35784/pe.2020.2.18

PDF (FULL PAPER)