Clean and Green – The Volkswagen Emissions Scandal: Failure of Corporate Governance?

Czysty i zielony – oszustwa emisyjne Volkswagena: klęska, czy ład korporacyjny?

Stefan Poier

University of Gdansk, Institute of International Business, Chair of Marketing,
Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland
E-mail: s.poier.125@studms.ug.edu.pl

Abstract

In 2014, a scandal involving fraud and power shook the Volkswagen Group with far-reaching consequences that are yet to be fully revealed. This article examines the Volkswagen emissions scandal in terms of corporate governance failure. After a chronological review of the events that led to this extraordinarily damaging revelation, the main differences between the American and the German board system are described. Although Germany’s two-tier board is often considered superior to the American board system, weaknesses in the area of corporate ethics and culture that led to the crisis in the Volkswagen case are identified. The particular constellation within the Volkswagen group and its ownership structure reveals failures in management ethics that led to a certain kind of behaviour among employees that was not explicitly mandated by the management but was, nevertheless, in its interest in regard to achieving company goals.

Key words: Volkswagen, emissions scandal, corporate governance, board systems, corporate culture

Streszczenie

W 2014 r. skandal wstrząsnął Grupą Volkswagen, przynosząc daleko idące konsekwencje, z którymi firma boryka się do dzisiaj. W tym artykule przeanalizowano skandal związany z fałszowaniem danych o emisji zanieczyszczeń w Grupie Volkswagen, pod kątem niepowodzenia ładu korporacyjnego. Omówiono w porządku chronologicznym wydarzenia, które doprowadziły do ujawnienia fałszerstw i jego poważne konsekwencje, wskazując na główne różnice między funkcjonowaniem zarówno amerykańskiego, jak i niemieckiego systemu zarządzania. Chociaż niemiecka dwupoziomowa rada zarządu jest często uważana za lepszą od amerykańskiej, zidentyfikowano słabości w obszarze etyki i kultury korporacyjnej, które doprowadziły do kryzysu. Szczególny układ w grupie Volkswagena i jej struktura własności ujawnia błędy w etyce zarządzania, które doprowadziły do pewnego rodzaju zachowań wśród pracowników, które choć nie były wyraźnie nakazane przez kierownictwo, to leżały jednak w jego interesie i służyły osiąganiu celów firmy.

Słowa kluczowe: Volkswagen, skandal emisyjny, ład korporacyjny, systemy zarządzania, kultura korporacyjna

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 33-39

DOI: 10.35784/pe.2020.2.04

PDF (FULL PAPER)