Carbon Sequestration in Soil as a Sustainable Way of Greenhouse Effect Mitigation

Sekwestracja węgla w glebie jako zrównoważona metoda ograniczania efektu cieplarnianego

Grażyna Żukowska*1,Magdalena Myszura*2, Magdalena Zdeb**3, Małgorzata Pawłowska**4

*University of Life Science in Lublin, Faculty of Agrobioengineering, Institute of Soil Science and Environment Management, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
**Lublin University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Nadbystrzycka 40B, 20-710 Lublin, Poland
E-mail (coresponding author): magdalena.myszura@up.lublin.pl

ORCID1:0000-0002-8189-6675, ORCID2: 0000-0002-5378-924X,
ORCID3: 0000-0002-9337-0830, ORCID4: 0000-0002-5976-7420

Abstract

Due to natural mechanisms of transformation the carbon compounds contained in the atmosphere into the humus, soil is an important factor controlling the concentration of atmospheric CO2. The mass of carbon contained in organic matter accumulated in the surface layer of the Earth’s crust is greater than the mass of this element in the atmosphere or biomass of all the organisms living over the globe. Over the recent years, much attention has been paid to the role of soils in limiting the reasons of climate changes, considering the possibility of increasing carbon sequestration in this matrix. This way of approaching the problem of the greenhouse effect, which does not require an involvement of complex and expensive technological solutions aimed at capturing and storing the atmospheric CO2, and additionally contributing to improving the quality of soil and water environment, and soil productivity is fully sustainable and combines the environmental, economic and social issues.

Key words: climate change, soil functions, carbon cycle

Streszczenie

Dzięki istnieniu naturalnych mechanizmów transformacji związków węgla zawartych w atmosferze w związki próchniczne, gleba stanowi istotny czynnik kontrolujący stężenie atmosferycznego CO2. Masa węgla zawartego w materii organicznej nagromadzonej w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej jest większa niż masa tego pierwiastka w atmosferze lub biomasie organizmów żywych. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się roli gleb w ograniczeniu przyczyn zmian klimatycznych, poddając pod rozwagę możliwości zwiększenia w nich sekwestracji węgla. Taki sposób podejścia do problemu efektu cieplarnianego, nie wymagający wprowadzania złożonych i drogich rozwiązań technologicznych nakierowanych na wychwytywanie i magazynowanie atmosferycznego CO2, a dodatkowo przyczyniający się do poprawy jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz produktywności gleb jest w pełni zrównoważony, gdyż łączy ze sobą zarówno kwestie środowiskowe, gospodarcze i społeczne. 

Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, funkcje gleby, obieg węgla

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 195-205

DOI: 10.35784/pe.2020.2.19

PDF (FULL PAPER)