Agrobiodiversity in the Logic of Environmental Sustainability and Protection of Human Rights in the Context of International and European Union law

Agrobioróżnorodność w logice ekorozwoju i ochronie praw człowieka w kontekście prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej

Piotr Krajewski

The Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in
Olsztyn, 98 Warszawska Street, 10 702 Olsztyn, Poland
E-mail: piotr529@wp.pl

Abstract

The origins of agriculture can be attributed, among others, to biodiversity. The emergence of new, more productive varieties and breeds resulted from combining the adaptation capacities of organisms with human intellect. Today, this component of cultural heritage requires special legal protection and sustainable use for the benefit of present and future generations.

Key words: agricultural biodiversity, protection of biological resources, environmental sustainability, human rights

Streszczenie

Początki rolnictwa uwarunkowane były m.in. bioróżnorodnością. Pojawienie się nowych, bardziej produktywnych odmian i ras wynikało z połączenia zdolności adaptacyjnych organizmów z ludzkim intelektem. Obecnie ten element dziedzictwa kulturowego wymaga szczególnej ochrony prawnej i zrównoważonego użytkowania z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Słowa kluczowe:  agrobioróżnorodność, ochrona zasobów biologicznych, ekorozwój, prawa człowieka

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 53-60

DOI: 10.35784/pe.2020.2.06

PDF (FULL PAPER)