Number 15(2)2020

Table of Contents

Covid-19, Environmental Engineering and the End of the World as We Know it
Koronavirus, inżynieria środowiska i koniec świata, jaki znamy
Artur Pawłowski

Between Economy and Security. Dilemmas of Sustainable Development in the Covid-19 Era – an Example of Great Britain
Między ekonomią a bezpieczeństwem. Dylematy zrównoważonego rozwoju w erze koronawirusa – przykład Wielkiej Brytanii
Paweł Rydzewski

The Impact of Air Quality on Population Migration
Wpływ jakości powietrza na migracje ludności
Ke Wang, Yiwei Wang, Chun-Ping Chang

Clean and Green – The Volkswagen Emissions Scandal: Failure of Corporate Governance?
Czysty i zielony – oszustwa emisyjne Volkswagena: klęska, czy ład korporacyjny?
Stefan Poier

How Does Indonesian Scientific Production on Renewable Energy Successfully Support the Policy Design? A Journey Towards Sustainable Energy Transition
W jaki sposób rozwój indonezyjskiej nauki w zakresie odnawialnych źródeł energii skutecznie wspiera projektowanie polityki? Podróż w kierunku zrównoważonej energetyki
Iqbal Akbar, Dhandy Arisaktiwardana, Prima Naomi

Agrobiodiversity in the Logic of Environmental Sustainability and Protection of Human Rights in the Context of International and European Union Law
Agrobioróżnorodność w logice ekorozwoju i ochronie praw człowieka w kontekście prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej
Piotr Krajewski

Integrating Behavior Into Regional Resilience Concept for Sustainable Growth: An Example of Agricultural Sector
Integracja behawioru z koncepcją resilencji regionalnej na rzecz zrównoważonego wzrostu: przykład sektora rolnego
Agnė Žičkienė, Artiom Volkov, Tomas Baležentis, Dalia Štreimikienė

On Religious and Cultural Principles of Nature Conservation
W sprawie religijno-kulturowych zasad ochrony przyrody
Ryszard F. Sadowski

Who Will Speak for the Water and the Wildlife Conservation? Solving the Problems of Sustainable Development through Cause-related Marketing
Kto przemówi w obronie ochrony wody i dzikiej przyrody? Rozwiązywanie problemów zrównoważonego rozwoju poprzez marketing CRM
Akansha Singh, Govind Swaroop Pathak

The Idea of Sustainable Development in Reflection on the Meaning of Knowledge and Cognition
Idea zrównoważonego rozwoju w namyśle nad znaczeniem wiedzy i poznania
Agnieszka Klimska

The Relationship Between Health Outcomes and Health Expenditure in Europe by Using Compositional Data Analysis
Związek między stanem zdrowia a wydatkami na zdrowie w krajach Europy, w oparciu o analizę danych złożonych
Magdaléna Drastichová, Peter Filzmoser

The Principles of Sustainable Development and the Possibilities of Limiting the Global Effects of Smog by Medium-sized Cities Located in the European Union on the Example of Mikołów (Poland) and Żylina (Slovakia)
Zasady zrównoważonego rozwoju a możliwości ograniczenia globalnych skutków smogu przez miasta średniej wielkości zlokalizowane w Unii Europejskiej na przykładzie Mikołowa (Polska) i Żyliny (Słowacja)
Michał Czuba

Indicators of Sustainable Use of Wildlife: Problems of Formation and Implementation in the Russian Federation
Wskaźniki zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody: problemy związane z ich formowaniem i wdrażaniem w Federacji Rosyjskiej
Svetalana Ivanova

Environmental Management Systems in the Context of Sustainable Development – the Identification of Open Problems
Systemy zarządzania środowiskiem w kontekście zrównoważonego rozwoju – identyfikacja otwartych problemów
Marek Bugdol, Daniel Puciato, Tadeusz Borys

The Analysis of Government Expenditures in the European Union
Analiza wydatków rządowych w krajach Unii Europejskiej
Florica Mioara Serban, Carmen-Elena Stoenoiu, Ciprian Cristea

Transformation of the Socio-economic System and the Implementation of Automation Processes in Terms of Shaping Order and Sustainability Processes
Transformacja technologiczna systemu społeczno-gospodarczego oraz wdrażanie automatyzacji w aspekcie kształtowania ładu i procesów zrównoważenia
Barbara Piontek

Impact of Entrepreneurship Activity on Sustainable Development
Wpływ działalności przedsiębiorczej na zrównoważony rozwój
Ivona Huđek, Barbara Bradač Hojnik

Evaluating the Social Sustainability Criteria of Supply Chain Management in Manufacturing Industries: A Role of BWM in MCDM
Ocena kryteriów zrównoważoności społecznej w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przemyśle wytwórczym: rola BWM w MCDM
Maryam Khokhar, Yumei Hou, Muhammad Asim Rafique, Wasim Iqbal

Carbon Sequestration in Soil as a Sustainable Way of Greenhouse Effect Mitigation
Sekwestracja węgla w glebie jako zrównoważona metoda ograniczania efektu cieplarnianego
Grażyna Żukowska, Magdalena Myszura, Magdalena Zdeb, Małgorzata Pawłowska

The Path of a Saint: Buddhaghosa’s Argument for Sustainable Development
Ścieżka świętego: argument Buddhaghosy na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gyan Prakash

The Philosophy of Perceiving the Human Environment from the Perspective of Environmental Social Psychology and Environmental Sociology (Implications for Sustainable Environmental and Health Security)
Filozofia postrzegania środowiska człowieka z perspektywy społecznej psychologii i socjologii środowiskowej (implikacje dla zrównoważonego bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego)
Mariusz Ciszek

Town-planning Organization of the Baku Industrial Region: 19th – 20th Centuries
Organizacja urbanistyczna regionu przemysłowego Baku: XIX – XX w.
Abdullayeva Nargiz, Bakirova Tarana, Aytan Rahmanova

World Experience in Public Administration of the Transformation of Energy-dependent Regions in the Context of Their Sustainable Development
Światowe doświadczenie w administracji publicznej transformacji regionów zależnych od energii w kontekście ich zrównoważonego rozwoju
Inna Zablodska, Yevhen Akhromkin, Andriy Akhromkin, Liubov Bielousova, Iryna Litvinova

Air Purification in Sustainable Buildings
Oczyszczanie powietrza wewnętrznego w budynkach zrównoważonych
Amelia Staszowska