Women’s Attitude Towards Environment Sustainability Through Natural Preservation

Postawy kobiet wobec zrównoważenia środowiskowego poprzez ochronę przyrody

Jyoti Kumari*, Ajit Kumar Behura**, Sarita Kar***

Department of Humanities and Social Sciences,  Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad-826004, India
E-mails: *jyotik.kumari90@gmail.com, **ajitbehura@gmail.com, ***Karsarita@gmail.com

Abstract

Women could have played a significant part in the process of Sustainable Development, although they were not given an opportunity to directly involve in this process in different cultures. Their roles are mainly subjected to perform household works, such as caring for children and elderly members. However, these familial responsibilities of women develop a positive attitude and potential skills to maintain sustainable development by preserving natural resources. This paper induces a brief description of the term Sustainable Development. Furthermore, it would suggest an environmentally sound model for achieving the objectives of sustainable development by incorporating eco-feminist ideas as its fundamental elements. Eco-feminism highlights the inter-connectedness of women with the environment and it claims that women’s active participation is globally required nowadays for achieving sustainability.

Key words: women, environment, sustainable development, natural resources, eco-feminism

Streszczenie

Kobiety mogłyby odegrać znaczącą rolę w procesie zrównoważonego rozwoju, chociaż w niektórych kulturach nie mają możliwości bezpośredniego zaangażowania się w ten proces. Ich role polegają głównie na wykonywaniu prac domowych, takich jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Jednak te rodzinne obowiązki kobiet rozwijają pozytywne nastawienie i potencjalne umiejętności w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę zasobów naturalnych. Niniejszy artykuł zawiera krótki opis pojęcia zrównoważonego rozwoju. Ponadto przedstawiono model przyjazny dla środowiska dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie eko-feministycznych idei jako jego podstawowych elementów. Eko-feminizm podkreśla wzajemne powiązanie kobiet z otoczeniem i sugeruje, że aktywny udział kobiet jest obecnie wymagany na całym świecie, aby osiągnąć zrównoważony rozwój.

Słowa kluczowe: kobiety, środowisko, zrównoważony rozwój, zasoby naturalne, eko-feminizm

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 103-107

DOI: 10.35784/pe.2020.1.12

PDF (FULL PAPER)