The Theoretical Foundations of Management in Terms of the Implementation of the Process of Globalization and Sustainable Development in the Real Sphere

Teoretyczne podstawy zarządzania w aspekcie implementacji do sfery realnej procesu globalizacji i zrównoważonego rozwoju

Franciszek Piontek

WSB University in Dąbrowa Górnicza, Poland
E-mail: f­_piontek@wp.pl

Abstract

The implementation of a process of globalization and sustainable development based on management requires integration. It can be ensured by the rules of universal operation:

  • on the side of the process of globalization, it is necessary to recognize economic growth as a component of development and recognize the primacy of development over growth, verifying the functions of the rules of universal operation, and limiting the paradigms of deregulation (YES = NO= CAN BE);
  • the primacy of federal integration over structural one; the application of management in accordance with the nature of the sphere covered by management and open to the exemplification of the functions and rules of universal operation;
  • on the side of sustainable development: the use of the process of globalization solutions in the field of technological progress, institutional procedures, which contribute to improving the quality, effectiveness and efficiency (quality of life).

In addition to necessary conditions, decision-making will be necessary, which is a sufficient condition.

Key words: management, globalization process, sustainable development, integrated implementation, civilization code, deregulation paradigm

Streszczenie

Implementacja procesu globalizacji i zrównoważonego rozwoju w oparciu o zarządzanie wymaga zintegrowania. Mogą je zapewnić reguły powszechnego postępowania:

  • Po stronie procesu globalizacji wymaga się: uznania wzrostu gospodarczego, jako składowej rozwoju i nadrzędności rozwoju nad wzrostem, weryfikujących funkcji reguł powszechnego postepowania, ograniczanie paradygmatów deregulacji (TAK = NIE= BYĆ MOŻE);
  • nadrzędności integracji federacyjnej nad strukturalną; stosowania zarządzania zgodnie z naturą sfery objętej zarządzaniem i otwartego na egzemplifikację funkcji i reguł powszechnego postępowania;
  • po stronie zrównoważonego rozwoju: wykorzystanie rozwiązań procesu globalizacji w zakresie postępu technologicznego, procedur instytucjonalnych, które przyczyniają się do poprawy jakości, efektywności, sprawności funkcjonowania ( jakości życia).

Obok warunków koniecznych potrzebna jest wola decyzyjna – warunek dostateczny.

Słowa kluczowe:  zarządzanie, proces globalizacji, zrównoważony rozwój, zintegrowana implementacja, kod cywilizacyjny, paradygmat deregulacji

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 65-69

DOI: 10.35784/pe.2020.1.07

PDF (FULL PAPER)