The Role of Language in Sustainable Development: Multilingualism and Language Literacy in India

Rola języka w zrównoważonym rozwoju: wielojęzyczność i umiejętność czytania i pisania w Indiach

Neha Toppo, Mojibur Rahman

Department of Humanities and Social Sciences, IIT(ISM), Dhanbad, Dhanbad-826004, India
E-mail (corresponding author): neha2015.17@gmail.com

Abstract

The paper, out of the three major domains of sustainable development, brings its focus on socio-cultural sustainability. As human contacts and negotiation are essential to serve the purposes of sustainable development worldwide, language as a shared means of communication is worth paying attention to. The central objective of the paper is to deliberate on the significance of language and literacy in sustainable development. Firstly, it introduces the notion of sustainable development and conceptualizes language within its frame. Then, it explores the link between language, literacy and development; and elucidates the role this plays in attaining sustainable development goals. The paper further highlights the debate between English and mother tongue/local languages specific to the literacy programmes in India. Conflicts in language selection for the medium of instruction, deciding on the place of mother tongue and global language, etc are some obvious issues in the multilingual and multicultural education scenario. Therefore, the paper calls for the need of adopting a multilingual approach in order to address the linguistic diversity in the multilingual educational contexts. Both English and local languages have been equally emphasized for attaining social sustainability at the local and global plane. Some implications are also suggested to be utilized in language/educational programmes.

Key words: language, literacy, multilingualism, sustainable development

Streszczenie

Niniejszy artykuł, spośród trzech głównych filarów zrównoważonego rozwoju, koncentruje się na zrównoważeniu społeczno-kulturowym. Ponieważ kontakty międzyludzkie i negocjacje są niezbędne, by służyć zrównoważonemu rozwojowi na całym świecie, warto zwrócić uwagę na język jako wspólny środek komunikacji. Głównym celem artykułu jest rozważenie znaczenia języka i umiejętności czytania i pisania o zrównoważonym rozwoju. Po pierwsze, wprowadza pojęcie zrównoważonego rozwoju i konceptualizuje język w jego ramach. Następnie bada związek między językiem, umiejętnością czytania i rozwoju oraz wyjaśnia rolę, jaką odgrywa w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Artykuł dodatkowo omawia relację między językiem angielskim a językiem ojczystym / językami lokalnymi w kontekście programów alfabetyzacji w Indiach. Konflikty w wyborze języka jako środka nauczania, decydowania o miejscu języka ojczystego i języka globalnego itp. to pewne oczywiste problemy w scenariuszu edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. W związku z tym w artykule postuluje się przyjęcie podejścia wielojęzycznego w celu uwzględnienia różnorodności językowej wielojęzycznych klas. Podkreślono rolę zarówno języka angielskiego, jak i lokalnego, jako drogi do osiągnięcia równowagi społecznej na płaszczyźnie lokalnej i globalnej. Autorzy wskazują również, na niektóre rozwiązania, które można wykorzystać w programach językowych / edukacyjnych.

Słowa kluczowe: język, umiejętność czytania i pisania, wielojęzyczność,  rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 15(1):2020: 89-93

DOI: 10.35784/pe.2020.1.10

PDF (FULL PAPER)