The Identification of the Luhansk Region and the Region Act’s According to the Qualification of Their Sustainable Development in the Conditions of the Joint Forces Operation

Identyfikacja regionu Ługańska i regionalnego prawa zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju w warunkach Operacji Wspólnych Sił

Inna Zablodska, Svitlana Hrechana*, Daria Zablodska

National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Interregional Cooperation Problems, Institute of Economic and Legal Research, Str. Marii Kapnist 2, 323, Kyiv, Ukraine, 03057
E-mail (corresponding author): *svigrech@gmail.com

Abstract

Each region has its own set of unique characteristics, which should create the basis for their growth and give residents a sense of home and safety. This article develops an approach to identifying a region and its amalgamated territorial communities in order to identify their strengths and values, based on the example of Luhansk region, which, due to ongoing military aggression, has significant development problems. It is proposed to quantify the results of complementary analysis of sustainable development indicators by quantitatively qualitative transformation of such indicators and rating points into a gradient of territorial features, which is visualized using the quantification axis to determine the unique characteristics of region. The application of such methodology for identifying a region greatly simplifies the process of identifying the benefits and values of a region in order to properly position and build an effective socio-economic development strategy.

Key words: identification, region, amalgamated territorial communities, sustainable development, quantification, Joint Forces Operation

Streszczenie

Każdy region ma swój własny zestaw unikalnych cech, które powinny stanowić podstawę rozwoju i dać mieszkańcom poczucie przebywania we własnym domu i bezpieczeństwa. W tym artykule opracowano temat identyfikacji regionu i jego połączonych społeczności terytorialnych w celu określenia ich mocnych stron i wartości, na podstawie regionu Ługańska, który z powodu trwającej agresji wojskowej cierpi na poważne problemy rozwojowe. Proponuje się kwantyfikację wyników uzupełniającej analizy wskaźników zrównoważonego rozwoju poprzez ilościowo-jakościową transformację takich wskaźników i punktów oceny w gradient cech terytorialnych, który jest wizualizowany za pomocą osi kwantyfikacji, w celu określenia unikalnych cech regionu. Zastosowanie takiej metodologii do identyfikacji regionu znacznie upraszcza proces identyfikacji korzyści i wartości regionu w celu właściwego pozycjonowania i zbudowania skutecznej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Słowa kluczowe: identyfikacja, region, połączone społeczności terytorialne, zrównoważony rozwój, ujęcie ilościowe, Operacja Wspólnych Sił

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 197-210

DOI: 10.35784/pe.2020.1.21

PDF (FULL PAPER)