The Function and Perception of Urban Ecosystem Services in the Society

Funkcja i postrzeganie usług pełnionych przez ekosystemy miejskie w społeczeństwie

Fredrik Edlund

Enviroment and Energysystems, Karlstads University, Karlstad, Sweden
E-mail: fredrik.edlund@gmail.com

Abstract

The urban development that is now taking place globally has led to the most extensive permanent land use that has caused ecosystems to be destroyed and the depletion of natural resources. Today, about 50% of the world’s population lives in urbanized cities and by 2030 it is estimated to be about 70%. The fact that we gather in larger numbers in cities means that we transport large volumes of resources to these areas, which gives rise to waste and emissions, which places a burden on the neighboring environment to the it’s limits. This leads to problems for both human health and society’s economy, which is because the ecosystems that help us, collapse. To counter this, a better urban planning is required which includes the environment in society as ecosystem services. The problem with ecosystem services is that they do not have a commercial value, which makes it difficult to implement since they do not indicate any economic gain. Therefore, it is necessary to increase knowledge about how they contribute so that they can be correlated to how they contribute to society from three aspects: economic, social, environmental.

Key words: Ecosystem services, Green Infrastructure, Urban planning, Urbanization

Streszczenie

Rozprzestrzenianie się miast, który odbywa się obecnie na całym świecie, doprowadziło do największego stałego zajęcia gruntów, oznaczającego zniszczenie ekosystemów i wyczerpywania się zasobów naturalnych. Obecnie około 50% światowej populacji mieszka w miastach  i szacuje się, że do 2030 r. będzie to około 70%. To, że gromadzimy się coraz liczniej w miastach, oznacza, że musimy ​​transportować duże ilości zasobów do tych obszarów, co powoduje powstawanie odpadów i emisji zanieczyszczeń, co obciąża sąsiadujące z  miastami środowisko do jego granic. Prowadzi to do powstawania problemów odnoszących się zarówno do ludzkiego zdrowia, jak i gospodarki społecznej, ponieważ ekosystemy, które mają nam pomagać, ulegają zniszczeniu. Aby temu przeciwdziałać, konieczne jest lepsze planowanie miast, które uwzględniałoby pełnione przez środowisko w społeczeństwie usługi ekosystemowe. Problemem jest to, że takie usługi nie mają one wartości handlowej, co utrudnia ich uznanie, ponieważ nie wskazują na żadne korzyści ekonomiczne. Dlatego konieczne jest pogłębienie wiedzy na temat ich znaczenia, aby można było je skorelować z tym, jak służą społeczeństwu w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Słowa kluczowe: usługi ekosystemowe, zielona infrastruktura, planowanie miast, urbanizacja

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 15-23

DOI: 10.35784/pe.2020.1.02

PDF (FULL PAPER)