Sustainable Habitat as the Main Factor of Urbanization Development: 19th-20th Centuries

Zrównoważone środowisko jako główny czynnik urbanizacji w XIX i XX w.

Azizov Aghasalim

Department of Basics of Architecture, Faculty of Architecture, Azerbaijan University of Architecture and Construction, A.Sultanova,11, AZE-1073, Baku, Azerbaijan
E-mail: aytenka78@yahoo.com

Abstract

The goals set in this article are to reveal the state of urbanized systems resulting from accelerated globalization, to analyze the facts of deteriorating environmental conditions and depletion of natural resources and tendencies of formation of residential territories with the condition for the organization of sustainable habitat.

Moreover, for the first time, discusses the development of residential and industrial zones in terms of the formation of the urban planning framework of the residential and industrial environment. The novelty of the problems considered in the article consists of the differentiated approach to the policy of forming a sustainable habitat based on the town planning framework.The characteristics, directions and design of urban planning frameworks in the architectural and planning structure of various cities, as well as regions consider. The result of the study was a thorough analysis of the master plans of the of various European and American cities, including Azerbaijan.

Key words: urbanized systems, residential and industrial zones, sustainable habitat, spatial structure, design of town-planning frameworks

Streszczenie

Po raz pierwszy przeanalizowano rozwój stref mieszkalnych i przemysłowych pod kątem kształtowania się ram planowania urbanistycznego środowisk mieszkaniowego i przemysłowego. Oryginalność pracy zawiera się w zróżnicowanym podejściu do polityki formowania zrównoważonego siedliska w oparciu o ramy planowania miasta. Uwzględniono cechy, kierunki i projektowanie ram planowania urbanistycznego w strukturze architektonicznej i planistycznej różnych miast, a także regionów. Rezultatem badania była dogłębna analiza głównych planów wybranych europejskich i amerykańskich miast, w tym Azerbejdżanu.

Słowa kluczowe: systemy zurbanizowane, strefy mieszkalne i przemysłowe, zrównoważone siedliska, struktura przestrzenna, projektowanie ram urbanizacyjnych

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 135-148

DOI: 10.35784/pe.2020.1.15

PDF (FULL PAPER)