Sustainable Development Goals in Arab Region – United Arab Emirates’ Case Study

Cele Zrównoważonego Rozwoju w Regionie Arabskim – Studium Przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Adam Krzymowski

Former Ambassador of Poland to the United Arab Emirates, Senior Advisor to Expo2020, Dubai and Professor (part time) at Sorbonne University, New York University (Abu Dhabi) and University of Sharjah
E-mail: ak7@vp.pl

Abstract

The article presents an analysis of the Sustainable Development Goals in the Arab region with particular emphasis on the example of the UAE. The initiatives of this country deserve an in-depth analysis due to their scale, innovative nature and huge ambitions to achieve the first position in the world in many areas of activity, including the achievement of the objectives of the UN 2030 program. The article analyzes projects and their implementation, including Vision 2021, the Green economy program, the National Innovation Strategy, the Energy 2050 Strategy, initiatives for tolerance and world peace, humanitarian aid, or activities related to the fight against climate change. In this context, the World Expo is shown, which will take place in Dubai from October 2020 to April 2021 and for which sustainable development is one of the main themes. This article, presenting all these visions and activities serving their implementation, also shows the context of the huge dynamics of the population development of the UAE, including Dubai, which just before the establishment of the state in 1971 had a population of 80,000 thousand to nearly 4 million today. The article shows the socio-political aspects of sustainable development and the impact of new technologies on sustainable development.

Key words: sustainable development, green economy, UN 2030, smart city, renewable energy, climate changes

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę Celów Zrównoważonego Rozwoju w regionie arabskim ze szczególnym uwzględnieniem przykładu ZEA. Inicjatywy tego państwa zasługują na dogłębną analizę z uwagi na ich skalę, innowacyjny charakter oraz ogromne ambicje osiągnięcia pierwszej pozycji na świecie w wielu obszarach aktywności, w tym osiągania celów programu ONZ 2030. Artykuł analizuje projekty oraz ich realizacje, w tym m.in.  Vision 2021, Program zielonej gospodarki, Narodową Strategię Innowacji, Strategię dotyczącą Energii 2050, inicjatywy na rzecz tolerancji i pokoju na świecie, pomocy humanitarnej, czy działaniom związanym z walką ze zmianami klimatycznymi. W tym też kontekście ukazana jest Światowa Wystawa Expo, która odbędzie w Dubaju od października 2020 do kwietnia 2021 i dla której zrównoważony rozwój jest jednym z przewodnim tematem. Niniejszy artykuł przedstawiając te wszystkie wizje i aktywności służące ich realizacji, ukazuje również kontekst ogromnej dynamiki rozwoju populacji ZEA, w tym Dubaju, który tuż przed powołaniem państwa w 1971 roku liczył 80,000 tysięcy mieszkańców do blisko 4 milionów obecnie. Artykuł ukazuje społeczno-polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju oraz wpływ nowych technologii na zrównoważony rozwój.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zielona gospodarka,  ONZ  2030,  energia odnawialna,  zmiany  klimatyczne

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020:211-220

DOI: 10.35784/pe.2020.1.22

PDF (FULL PAPER)