Risk and Uncertainty in Sustainable Development: Undertaking Politics of the Climate Change in the United States

Ryzyko i niepewność w zakresie zrównoważonego rozwoju: kwestia polityki wobec zmian klimatu w Stanach Zjednoczonych

Olena Ovchynnikova

United Nations System Staff College Knowledge Centre for Sustainable Development, Knowledge Centre for Sustainable Development, United Nations System Staff College, Martin-Luther-King-Straße 8, Bonn 53175, Germany
E-mail: o.ovchynnikova@unssc.org

Abstract

Scientific evidence of climate change has never been more profound. Activists around the world now demand climate action from global leaders on almost a daily basis. Yet, decision makers are not in a rush to deal with the climate emergency. The present article looks at the politics of climate change through the lens of decision-making under uncertainty  to understand whether uncertainty and risk can explain the lack of decisive action on the part of the global leadership and posits that the politics of climate change reflect the climate system itself: complex, multi-layered, driven by many inter-related elements and diverse in its manifestations.

Key words: climate change, risk, uncertainty, climate change politics, sustainable development, urban development

Streszczenie

Naukowe dowody odnoszące się do zmian klimatu są niepodważalne. Aktywiści na całym świecie wymagają od globalnych liderów działań klimatycznych niemal codziennie. Jednak decydenci nie spieszą się z rozwiązaniem kryzysu klimatycznego. W niniejszym artykule przyglądamy się polityce zmian klimatu przez pryzmat podejmowania decyzji w warunkach niepewności, aby zrozumieć, czy niepewność i ryzyko mogą wyjaśnić brak zdecydowanych działań ze strony światowego przywództwa i zakładamy, że polityka zmian klimatu odzwierciedla system klimatyczny sam w sobie: złożony, wielowarstwowy, napędzany przez wiele powiązanych ze sobą elementów i różnorodny w swoich przejawach.

Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, ryzyko, niepewność, polityka odnośnie zmian klimatu, rozwój zrównoważony, rozwój miast

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 229-235

DOI: 10.35784/pe.2020.1.24

PDF (FULL PAPER)