Reconsidering Land System Changes in Borderlands: Insights from the China-ASEAN Borderland

Nowe podejście do systemowych zmian na lądzie na pograniczu: przypadek pogranicza Chin i innych krajów azjatyckich

Xiaobo Hua, Yasuyuki Kono

Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 46 Shimoadachi-cho, Yoshida Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501, Japan
E-mail (corresponding author): huaxiaobo1988@gmail.com

Abstract

This study contributes to the literature on how to explicitly describe, track, and interpret the structure and dynamics of land systems in borderlands. The shift in land system science analytics from place-based toward larger-scale analysis of interactions and connections in a globalized context provides an opportunity to synthesize the knowledge about borderlands. This paper argues that studies on land system changes in borderlands need to thoroughly link the features of borderland regions with multiple interactions – on either or both sides of a border – rather than simply focusing on shifts within closed national boundaries. Furthermore, this paper provides important insights that can advance existing approaches to track and interpret changes in the land systems of borderlands.

Key words: borderland, land system, land use change, interactions, synthesis, sustainability

Streszczenie

Niniejsze opracowanie przyczynia się do  jednoznacznego opisu, śledzenia i interpretacji struktury i dynamiki systemów lądowych na obszarach przygranicznych. Przejście w analizie nauk o systemie lądowym z analizy opartej na miejscu na analizę interakcji i połączeń na większą skalę w zglobalizowanym kontekście daje możliwość nowej syntezy wiedzy na temat pogranicza. W niniejszym artykule wykazuje się, że badania zmian w systemie lądowym na obszarach przygranicznych muszą dokładnie wiązać cechy regionów przygranicznych z wieloma interakcjami – po jednej lub po obu stronach granicy – zamiast koncentrować się wyłącznie na przesunięciach w obrębie zamkniętych granic krajowych. Ponadto niniejszy artykuł zawiera ważne informacje, które mogą usprawnić istniejące podejścia do śledzenia i interpretacji zmian w systemach lądowych pogranicza.

Słowa kluczowe: pogranicze, system lądowy, zmiana użytkowania gruntów, interakcje, synteza, zrównoważoność

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 179-187

DOI: 10.35784/pe.2020.1.19

PDF (FULL PAPER)