Immigration and Social Aspects of Sustainable Development. The Case of Germany

Imigracja a społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Przypadek Niemiec

Paweł Rydzewski

Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology , Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl

Abstract

The aim of the article is to show the relationship between immigration and the social aspect of sustainable development. Data from the German General Social Survey (ALLBUS) study conducted in 2016 on a sample of 3490 respondents (residents of Germany) was used. Research suggests that this relationship is negative: mass immigration from culturally foreign countries and social environments can significantly reduce the quality of life of residents in developed societies. This manifests in opinions about the need to limit or stop immigration. The case of Germany can probably be generalized to other developed countries, especially from the European Union.

Key words: sustainable development, immigration, ALLBUS, social opinion, Germany

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie związku między imigracją i społecznym aspektem zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano dane pochodzące z badań German General Social Survey (ALLBUS) przeprowadzonych w 2016 roku na próbie 3490 respondentów – mieszkańców Niemiec. Wyniki badań sugerują, że związek ten jest negatywny – masowa imigracja z krajów i środowisk obcych kulturowo może znacząco obniżać jakość życia mieszkańców rozwiniętych społeczeństw. Przejawia się to w opiniach o konieczności ograniczenia lub zatrzymania imigracji. Przypadek Niemiec może być prawdopodobnie uogólniony na inne kraje rozwinięte, zwłaszcza z Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe:   rozwój zrównoważony, imigracja, ALLBUS, opinia społeczna, Niemcy

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020:25-31

DOI: 10.35784/pe.2020.1.03

PDF (FULL PAPER)