Ethics of Sustainable Development from the View of A. Badiou’s Critique of Contemporary Ethics

Etyka zrównoważonego rozwoju z perspektywy A. Badiou krytyki etyki współczesnej

Andrzej Papuziński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Politycznych, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, Poland
E-mail: papuzin@ukw.edu.pl

Abstract

The main problem of that article is effectiveness / ineffectiveness of an axiological system of the sustainable development as the base of a program of activities taken in individual and social-political scale. The problem was presented from the view of Alain Badiou’s ethics, which is a trial of overcoming weaknesses of the contemporary ethics of the mainstream, especially very low effectiveness of the ethics in the sphere of social practice. For developing the title problem there was applied the critique of contemporary ethics as the ethics of consensus, conducted by Badiou. Established research prospect has a limited application. It allows exclusively and only for drawing a conclusions in the matter of possible usability of the ethics of sustainable development in the activities leading to the change of dominant stereotypes of thinking and standards of conduct nowadays. From the point of view of Badiou’s ethics this is the first, but necessary step on the way to answer a following question – does the ethic of sustainable development have actual causative power and is it effective in initiating and performing social changes?

Key words: ethics, practical effectiveness of ethics, sustainable development, Badiou

Streszczenie

Głównym problemem artykułu jest skuteczności/nieskuteczności systemu aksjologicznego zrównoważonego rozwoju jako podstawy programu działań podejmowanych w skali społeczno-politycznej oraz indywidualnej. Zagadnienie zostało przedstawione z perspektywy etyki Alaina Badiou, która jest próbą przezwyciężenia słabości etyki współczesnej głównego nurtu, zwłaszcza bardzo niskiej skuteczności tej etyki w sferze praktyki społecznej. Do rozwinięcia tytułowego problemu zastosowano przeprowadzoną przez Badiou krytykę etyki współczesnej jako etyki konsensu. Przyjęta perspektywa badawcza ma ograniczone zastosowanie. Pozwala tylko i wyłącznie na wysnucie wniosków w kwestii ewentualnej przydatności etyki zrównoważonego rozwoju w działaniach prowadzących do zmiany współcześnie dominujących stereotypów myślenia i standardów postępowania. Z punktu widzenia etyki Badiou jest to pierwszy, ale konieczny krok na drodze do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy etyka zrównoważonego rozwoju dysponuje rzeczywistą mocą sprawczą i jest skuteczna w inicjowaniu i przeprowadzaniu zmian społecznych?

Słowa kluczowe: etyka, praktyczna skuteczność etyki, zrównoważony rozwój, Badiou

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 47-52

DOI: 10.35784/pe.2020.1.05

PDF (FULL PAPER)