Ecological Performance: Ethnic Fragmentation versus Governance Quality and Sustainable Development

Efektywność ekologiczna: fragmentacja etniczna a jakość zarządzania i zrównoważony rozwój

Viktor Koziuk*, Yuryi Hayda*, Oleksandr Dluhopolskyi*, Serhii Kozlovskyi**

*Ternopil National Economic University; **Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
E-mails: victorkozyuk@ukr.net, haydshn@ua.fm, dlugopolsky77@gmail.com, s.kozlovskyy@donnu.edu.ua

Abstract

The article is devoted to the consideration of the ethical and ecological aspect of the framework conditions for the welfare state formation. The hypothesis of the negative influence of high ethnic fractionalization on the ecological situation in a country that in the classical welfare states is offset by the high efficiency of government through the initiation of the function of balancing the interests of ethnic groups in the transmission buffer mechanism is tested in the paper. The study used correlation and regression analysis tools using the application statistical software package STATISTICA. The hypothesis of an inverse relationship between the degree of heterogeneous society and the ecological quality is empirically substantiated. It is proved that the quality of governance can weaken the inverse relationship between ethnic fractionalization and the ecological situation in the country. In the welfare states, the neutralization factor of ethnic fractionalization by the quality of governance institutions is traced, which testifies to the existence of an institutional transmission buffer mechanism in the relationship between the structure of society and the offer of environmental goods.

Key words: ecology, ethnic fractionalization, quality of institutions, government effectiveness, welfare state

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest rozważeniu etycznego i ekologicznego aspektu warunków ramowych tworzenia państwa opiekuńczego. W pracy podjęto się weryfikacji hipotezy negatywnego wpływu wysokiego frakcjonowania etnicznego na sytuację ekologiczną w kraju, które w klasycznych państwach opiekuńczych jest równoważone wysoką przez rządy poprzez uruchomienie funkcji równoważenia interesów grup etnicznych w mechanizmie bufora transmisji. W badaniu wykorzystano narzędzia analizy korelacji i regresji przy użyciu pakietu oprogramowania statystycznego aplikacji STATISTICA. Hipoteza odwrotnej zależności między stopniem heterogenicznego społeczeństwa a jakością ekologiczną jest empirycznie uzasadniona. Udowodniono, że jakość rządzenia może osłabić odwrotny związek między frakcjonowaniem etnicznym a sytuacją ekologiczną w kraju. W państwach opiekuńczych sprawdzono czynnik neutralizacji frakcjonowania etnicznego przez jakość instytucji rządowych, co świadczy o istnieniu instytucjonalnego mechanizmu bufora transmisji pomiędzy strukturą społeczeństwa a ofertą dóbr środowiskowych.

Słowa kluczowe: ekologia, frakcjonowanie etniczne, jakość instytucji, skuteczność rządu, państwo opiekuńcze

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 53-64

DOI: 10.35784/pe.2020.1.06

PDF (FULL PAPER)