Corporate Sustainability Practices in Polluting Industries: Evidence from India, China and USA

Korporacyjne praktyki zrównoważonego rozwoju w branżach zanieczyszczających środowisko: dowody z Indii, Chin i USA

Prem Sagar Mishra*, Ajay Kumar**, Niladri Das***

Department of Management Studies, Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, Jharkhand-826004, India
E-mails: *psmcoal@gmail.com, **ajay.dms16@gmail.com, ***niladri_pnu2003@yahoo.co.in

Abstract

In recent years, the tilt of the corporate world towards non-financial reporting can be clearly seen from traditional accounting practices. Sustainability reporting disclosures are an important tool for providing information about the environmental and social performance of companies to their various stakeholders. From a financial perspective, for any firm, there is always a possibility of reporting more of the information that favours their interests or conceal that which is not in their favour. This study evaluates the annual and sustainability reports of 380 Indian, 400 Chinese and 400 USA companies from five highly polluting industries on the basis of GRI (global reporting initiatives) guidelines. From the result, it is inferred that the findings are consistent with the legitimacy theory. The result shows that the profitability and capital structure of firms in the sample do not affect the sustainability reporting practices significantly. In addition, larger firms have a tendency to disclose more information in their annual and sustainability reports than smaller firms.

Key words: environmental management, sustainability reporting,  polluting industries, sustainability accounting, legitimacy theory

Streszczenie

W ostatnich latach wyraźnie widać w tradycyjnych praktykach rachunkowych przechylenie świata korporacyjnego w kierunku sprawozdawczości niefinansowej. Raportowania zrównoważonego rozwoju są ważnym narzędziem dostarczającym informacji o środowiskowych i społecznych wynikach działalności przedsiębiorstw różnym interesariuszom. Z perspektywy finansowej, dla każdej firmy, zawsze istnieje możliwość zgłoszenia większej ilości informacji, które faworyzują ich interesy lub ukrywają te, które są niekorzystne. W artykule oceniono roczne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju 380 indyjskich, 400 chińskich i 400 amerykańskich firm z pięciu wysoce zanieczyszczających środowisko branż na podstawie wytycznych GRI (Globalnych Inicjatyw Sprawozdawczych). Dokonane ​​ustalenia są zgodne z teorią legalności. Otrzymane wyniki pokazują, że rentowność i struktura kapitałowa firm nie wpływają znacząco na praktyki raportowania zrównoważonego rozwoju. Ponadto większe firmy mają tendencję do ujawniania większej ilości informacji w swoich rocznych raportach i raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju niż mniejsze firmy.

Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskiem, raportowanie  zrównoważonego rozwoju, branże zanieczyszczające środowisko, rachunkowość zrównoważonego rozwoju, teoria legalności

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 161-168

DOI: 10.35784/pe.2020.1.17

PDF (FULL PAPER)