Achieving Sustainable Competitive Advantage Through Intellectual Capital and Corporate Character: The Mediating Role of Innovation

Osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej za pomocą kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego: pośrednicząca rola innowacji

Huan Xiao*, Dengke Yu**

School of Management, Nanchang University, Nanchang 330031, Jiangxi, China
E-mails: *15797901711@163.com, **yudengke@ncu.edu.cn (corresponding author)

Abstract

This study aims to discuss the impacts of intellectual capital and corporate character on sustainable competitive advantage.

The structural equation model is used to analyze the relationships between intellectual capital, corporate character and sustainable competitive advantage, which are mediated by technological innovation and business model innovation, based on a survey of 377 observations in China.

The empirical results indicate that the intellectual capital and corporate character are as the doors that enterprises can open to acquire technological innovation and business model innovation, which are beneficial to achieving and maintaining sustainable competitive advantage. The findings provide some implications for entrepreneurs that their enterprises should focus on the coordination and balance of intellectual capital and corporate character for better achieving the perfect integration of cost leading strategy and differentiation strategy on the basis of mixing technological innovation and business model innovation together. Such strategy helps enterprises to realize sustained growth.

This study provides scholars a new binary perspective to explore the source of sustainable competitive advantage.

Key words: sustainable competitive advantage, intellectual capital, corporate character, innovation, structural equation model

Streszczenie

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wpływu kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego na trwałą przewagę konkurencyjną.

Przyjęty model równania strukturalnego posłużył do analizy związków między kapitałem intelektualnym, podejściem korporacyjnym i trwałą przewagą konkurencyjną, w czym pośredniczą innowacje technologiczne i innowacje modelu biznesowego. Badania oparto na 377 przykładach z  Chinach.

Uzyskane wyniki wskazują, że kapitał intelektualny i podejście korporacyjne są ‘drzwiami’, które przedsiębiorstwa mogą otworzyć, aby uzyskać innowacje technologiczne i innowacje w modelu biznesowym, korzystne dla osiągnięcia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Artykuł dostarcza przedsiębiorcom pewnych wskazówek, aby ich przedsiębiorstwa koncentrowały się na koordynacji i równowadze kapitału intelektualnego oraz podejścia korporacyjnego, aby lepiej osiągnąć pełną integrację strategii wiodącej pod względem kosztów i strategii różnicowania na podstawie wprowadzanych innowacji technologicznych i innowacji modelu biznesowego. Taka strategia pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć zrównoważony wzrost.

Przeprowadzone badania pokazują uczonym nową perspektywę binarną, pozwalającą odkryć źródło zrównoważonej przewagi konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: trwała przewaga konkurencyjna, kapitał intelektualny, podejście korporacyjne, innowacje,  model równania strukturalnego

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 33-45

DOI: 10.35784/pe.2020.1.04

PDF (FULL PAPER)