Number 15(1)2020

Table of Contents

China’s Environmental Protection in the New Era from the Perspective of Eco-civilization Construction
Ochrona Środowiska w Chinach w dobie Nowej Ery z perspektywy wdrażania Eko-cywilizacji
Qingzhi Huan

The Function and Perception of Urban Ecosystem Services in the Society
Funkcja i postrzeganie usług pełnionych przez ekosystemy miejskie w społeczeństwie
Fredrik Edlund

Immigration and Social Aspects of Sustainable Development. The Case of Germany
Imigracja a społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Przypadek Niemiec
Paweł Rydzewski

Achieving Sustainable Competitive Advantage Through Intellectual Capital and Corporate Character: The Mediating Role of Innovation
Osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej za pomocą kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego: pośrednicząca rola innowacji
Huan Xiao, Dengke Yu

Ethics of Sustainable Development from the View of A. Badiou’s Critique of Contemporary Ethics
Etyka zrównoważonego rozwoju z perspektywy A. Badiou krytyki etyki współczesnej
Andrzej Papuziński

Ecological Performance: Ethnic Fragmentation versus Governance Quality and Sustainable Development
Efektywność ekologiczna: fragmentacja etniczna a jakość zarządzania i zrównoważony rozwój
Viktor Koziuk, Yuryi Hayda, Oleksandr Dluhopolskyi, Serhii Kozlovskyi

The Theoretical Foudations of Management in Terms of the Implementation of the Process of Globalization and Sustainable Development in the Real Sphere
Teoretyczne podstawy zarządzania w aspekcie implementacji do sfery realnej procesu globalizacji i zrównoważonego rozwoju
Franciszek Piontek

Does Appearance of the Migrants Change Citizens Perception of the Public Space? Case Study of Disturbed Sustainability, Belgrade, Serbia
Czy pojawienie się migrantów zmienia postrzeganie przestrzeni publicznej przez obywateli? Przypadek naruszonej zrównoważoności, Belgrad, Serbia
Nataša Danilović Hristić, Nebojša Stefanović

Consumption and Sustainable Development: Ethical Aspects
Konsumpcja i zrównoważony rozwój: aspekty etyczne
Maria Miczyńska-Kowalska

The Role of Language in Sustainable Development: Multilingualism and Language literacy in India
Rola języka w zrównoważonym rozwoju: wielojęzyczność i umiejętność czytania i pisania w Indiach
Neha Toppo, Mojibur Rahman

Value Theory in the Economics of Sustainable Development
Teoria wartości w ekonomii rozwoju zrównoważonego
Małgorzata Pink

Women’s Attitude Towards Environment Sustainability Through Natural Preservation
Postawy kobiet wobec zrównoważenia środowiskowego poprzez ochronę przyrody
Jyoti Kumari, Ajit Kumar Behura, Sarita Kar

The Impact of Selected Biotechnology Processes for Sustainable Development of the Environment and Human Life
Wpływ wybranych procesów biotechnologicznych na zrównoważony rozwój środowiska i życie człowieka
Aleksandra Badora, Magdalena Celińska

Surveys as Means of Understanding User-behaviour with Respect to Energy Usage in Households, Prior to Decision-making to Promote Sustainability
Badania ankietowe jako sposób zrozumienia zachowania użytkowników w odniesieniu do zużycia energii w gospodarstwach domowych, przed podjęciem decyzji w celu promowania zrównoważonego rozwoju
G Venkatesh, Are Kjeang

Sustainable Habitat as the Main Factor of Urbanization Development: 19th-20th Centuries
Zrównoważone środowisko jako główny czynnik urbanizacji w XIX i XX w.
Azizov Aghasalim

A Comprehensive Approach: Inclusive, Smart and Green Urban Development
Podejście zespolone: włączający, inteligentny i ekologiczny rozwój miast
Justyna Przywojska, Aldona Podgórniak-Krzykacz

Corporate Sustainability Practices in Polluting Industries: Evidence from India, China and USA
Korporacyjne praktyki zrównoważonego rozwoju w branżach zanieczyszczających środowisko: dowody z Indii, Chin i USA
Prem Sagar Mishra, Ajay Kumar, Niladri Das

The Possibility of Using Winter Oilseed Rape (Brassica napus L. var. Napus) for Energy Purposes
Możliwość wykorzystania rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. Napus) do celów energetycznych
Jakub Siemek, Jan Macuda, Łukasz Łukańko, Jakub Nowak, Tadeusz Zając

Reconsidering Land System Changes in Borderlands: Insights from the China-ASEAN Borderland
Nowe podejście do systemowych zmian na lądzie na pograniczu: przypadek pogranicza Chin i innych krajów azjatyckich
Xiaobo Hua, Yasuyuki Kono

NER300: Success or Failure of Public Support for Low-emission Technologies?
NER300: sukces czy porażka publicznego wsparcia technologii niskoemisyjnych?
Grażyna Borys

The Identification of the Luhansk Region and the Region Act’s According to the Qualification of Their Sustainable Development in the Conditions of the Joint Forces Operation
Identyfikacja regionu Ługańska i regionalnego prawa zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju w warunkach Operacji Wspólnych Sił
Inna Zablodska, Svitlana Hrechana, Daria Zablodska

Sustainable Development Goals in Arab Region – United Arab Emirates’ Case Study
Cele Zrównoważonego Rozwoju w Regionie Arabskim – Studium Przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Adam Krzymowski

Theatre for Sustainable Development: Jana Sanskriti’s Participatory Ideologue and Practice
Teatr na rzecz zrównoważonego rozwoju: Jana Sanskriti partycypacyjna ideologia i praktyka
Shubhra Ghoshal, Nirban Manna

Risk and Uncertainty in Sustainable Development: Undertaking Politics of the Climate Change in the United States
Ryzyko i niepewność w zakresie zrównoważonego rozwoju: kwestia polityki wobec zmian klimatu w Stanach Zjednoczonych
Olena Ovchynnikova