Sustainable Development versus Gender Gap – Do Women Matter?

Zrównoważony rozwój a nierówne traktowanie płci – czy kobiety mają znaczenie?

Ada Domańska, Beata Żukowska, Robert Zajkowski

Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Maria Curie-Sklodowska sq. 5, 20-031 Lublin, Poland
E-mails: ada.domanska@umcs.lublin.pl, beata.zukowska @umcs.lublin.pl, robert.zajkowski@umcs.lublin.pl

Abstract

Striving for sustainable development of society and economy is a concept that for decades has been the subject of scientific inquiry. Additionally, the sustainable development concept is based on three main and overlapping pillars (social, economic and environmental). Maintaining balance between them is only way to achieve at least acceptable effects of sustainable development. Analyses in this field have focused on identification of boosters and inhibitors of sustainable development. Taking into consideration this context in our paper, the analyses were devoted to identifying whether a smaller gender gap level (e.g. incentives, political engagement, and education) aligns with higher results in obtaining sustainable development goals. Three hypotheses were formulated that state that mitigating the gender gap supports the social, economic and environmental pillars of sustainable development. Indeed, the results of our study show that in particular, a smaller gender gap related to educational attainment and political empowerment of females is connected positively with higher levels of sustainable development of the three pillars in specific countries. The final conclusion is that diminishment of inequality between females and males supports harmonious and sustainable development of societies in social, economic and environmental dimensions.

Key words: sustainable development, pillars of sustainable development, gender gap

Streszczenie

Dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki jest ideą, która od dekad stanowi przedmiot zainteresowania badaczy. Jej podstawę stanowią trzy główne, zintegrowane filary (społeczny, ekonomiczny oraz odnoszący się do środowiska naturalnego). Wskazuje się, że zachowanie równowagi pomiędzy nimi wydaje się być sposobem na uzyskanie co najmniej zadowalających efektów długoterminowego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Do szczególnie ważnych aspektów badawczych w tym obszarze zalicza się analizy, których celem jest zarówno identyfikacja czynników sprzyjających, jak i przeciwdziałających zrównoważonemu rozwojowi. Podobne wątki poruszone zostały w prezentowanym artykule. Jego celem głównym było ustalenie, czy mniejszy poziom dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami (gender gap – np. pod względem dochodów, zaangażowania politycznego, wykształcenia itp.) posiada dodatnie związki z miernikami zrównoważonego rozwoju. Postawione zostały trzy hipotezy badawcze, zgodnie z którymi zmniejszanie gender gap wykazuje pozytywny wpływ na społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy aspekt zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe wyniki pokazały, że zmniejszanie luki związanej z poziomem edukacji kobiet i mężczyzn, jak również włączanie kobiet w procesy i decyzje polityczne, w bezpośredni lub pośredni sposób przekłada się na wyższy poziom zrównoważonego rozwoju społeczeństw w jego trzech wymiarach. Konkludując, stwierdzić można z pełną odpowiedzialnością, że zmniejszanie dysproporcji pomiędzy przedstawicielkami płci żeńskiej i męskiej sprzyja harmonijnemu i zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa w wymiarze społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, filary zrównoważonego rozwoju, gender gap

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 129-142

PDF (FULL PAPER)