Pope Francis’s Proposition of Integral Ecology

Papieża Franciszka propozycja ekologii integralnej

Krzysztof Bochenek

University of Rzeszów, Institute of Philosophy, Al. Rejtana 16C, 35-950 Rzeszów, Poland
E-mail: krzysztofbo@poczta.onet.pl

Abstract

In spite of the fact that Pope Francis’s environmental message is not the first one to be formulated by the authorities of the Catholic Church, it is in this particular one that threads become visible which allow to see in it new, far-reaching analyses and conclusions. The aim of the present article is to indicate these elements which make it possible to draw such conclusions, both in relation to perceiving the sources of the environmental crisis and showing the ways of overcoming it. It is a realistic and coherent attitude, striving for harmony between people and nature, within human communities, between humans and God, and, finally, between science and faith. Undoubtedly, such Francis’s orientation towards peculiar environmental integralism and synergism is the most characteristic feature of his propositions of overcoming environmental threats.

Key words: Pope Francis, environmentalism, humans, personalism, nature, integrity

Streszczenie
Pomimo tego, iż ekologiczne przesłanie papieża Franciszka nie jest pierwszym formułowanym przez władze Kościoła katolickiego, to uwidaczniają się w nim wątki zdecydowanie pozwalające dostrzec w nim nowe i daleko idące analizy i konkluzje. Celem artykułu jest wskazanie na te elementy, które pozwalają na wysuwanie takich właśnie wniosków, zarówno co do postrzegania źródeł kryzysu ekologicznego, jak i wskazywania dróg do jego przezwyciężenia. Jest to stanowisko realistyczne i koherentne, dążące do harmonii ludzi z naturą, w obrębie ludzkich społeczności, między człowiekiem a Bogiem, a wreszcie nauką i wiarą. Nie ulega wątpliwości, iż to nastawienie Franciszka na swoisty integralizm i synergizm ekologiczny, stanowi najbardziej charakterystyczny rys jego propozycji przezwyciężenia zagrożeń ekologicznych.

Słowa kluczowe:  Papież Franciszek, ekologia, człowiek, personalizm, natura, integralność

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 213-220

PDF (FULL PAPER)