Looking at the Impacts of Income Inequality on Environmental Governance in China

Analiza wpływu nierówności dochodowych na zarządzanie środowiskiem w Chinach

Yao Bo Shi*, Xin Xin Zhao**, Chyi-Lu Jang***, Qiang Fu****, Chun-Ping Chang*****

* School of Economics and Management, Xi’an University of Technology, Xi’an, China
**China School of Economics and Management, Xi’an University of Technology, Xi’an, China
***Department of Political Economy, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan,
****School of Economics and Management, Changsha University of Science and Technology, Changsha, Hunan, China
*****Shih Chien University at Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
E-mail (corresponding author): cpchang@g2.usc.edu.tw

Abstract

This research investigates the impacts of income inequality (proxied by the Gini index) on environmental governance (proxied by per capita government investments on industrial pollution prevention) by employing the panel fixed effect model, system generalized method of moments and bias-corrected least-squares dummy variables model for 23 provinces from 1995 to 2014. The results indicate that income inequality exhibits significantly positive impacts on government environmental governance investment in China, which reveals that an increase in income inequality may help to improve environmental governance in China; we thus offer several remittable implications for those policy makers in Chinese provinces as well as governments of emergent economies like China.

Key words: income inequality, environmental governance; SYS-GMM; LSDVC, JEL codes: Q56, Q58, O15

Streszczenie

W niniejszym artykule zbadano wpływ nierówności dochodów (wykorzystując przez indeks Giniego) na zarządzanie środowiskiem (uwzględniając inwestycje rządu per capita na zapobieganie zanieczyszczeniom przemysłowym) poprzez zastosowanie modelu o stałych efektach panelowych, uogólnionej metody systemowej momentów i skorygowanego odchylenia modelu zmiennych pozornych najmniejszych kwadratów dla 23 chińskich prowincji w latach 1995-2014. Wyniki wskazują, że nierówność dochodów może wywierać znaczny pozytywny wpływ na rządowe inwestycje w zarządzanie środowiskiem w Chinach, co pokazuje, że wzrost nierówności w dochodach może przyczynić się do poprawy zarządzania środowiskiem w Chinach; oferujemy zatem kilka wymiernych rozwiązań dla decydentów w chińskich prowincjach, a także dla rządów wschodzących gospodarek, takich jak Chiny.

Słowa kluczowe: nierówność dochodowa, zarządzanie środowiskiem, SYS_GMM, LSDVC

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 63-70

PDF (FULL PAPER)