Health Evaluation of R&D and Transformation Functional Platform

Ocena sprawności platformy R&D i transformacji funkcjonalnej

Yuhong Cao*, Jianxin You**, Yongjiang Shi***, Wei Hu****

*School of Management, Shanghai University, Shanghai, 200444, China
E-mails: angelcaoniuniu@sina.com; caoyuhong@shu.edu.cn
**School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai,200092, China, School of Management, Shanghai University, Shanghai, 200444, China
E-mail: yjx2256@tongji.edu.cn
***Institute for Manufacturing, University of Cambridge, CB30FS Cambridge, UK
E-mail: ys@eng.cam.ac.uk
****School of Economics and Trade, Shanghai Urban Construction Vocational College, Shanghai, 201999, China
E-mail (corresponding author): 335021552@qq.com

Abstract

In order to improve the operational performance of R&D and transformation functional platform, the health situation of R&D and transformation functional platform must be evaluated. First, the evaluation index system of R&D and transformation functional platform health was established based on influencing factors of platform health.Then,four regional R&D and transformation functional platforms, including Shanghai Lingang Intelligent Manufacturing Research Institute (SHIMRI), Ningbo Intelligent Manufacturing Research Institute(NBIMRI), Harbin University of Technology Intelligent Research Institute(HEBIMRI) and Suzhou Intelligent Manufacturing Research Institute(SZIMRI) are selected for empirical analysis with the help of factor analysis method and two factor theory based evaluation model. Finally, according to the empirical results, policy recommendations for optimize platform’s operation and improve platform’s health are proposed.

Key words: R&D and transformation functional platform, health evaluation, two-factor model

Streszczenie

W celu poprawy wydajności operacyjnej platformy R&D (Research and Development, Badania i Rozwój) i transformacji funkcjonalnej należy dokonać jej oceny sprawności. Najpierw ustalono system oceny indeksu funkcjonalności platformy, który oparto na czynniki wpływające na jej funkcjonowanie. Następnie cztery regionalne platformy funkcjonalne R&D i transformacji, w tym Shanghai Lingang Intelligent Manufacturing Research Institute (SHIMRI), Ningbo Intelligent Manufacturing Research Institute (NBIMRI), Inteligentny Instytut Badawczy Uniwersytetu Harbina (HEBIMRI) i Suzhou Intelligent Manufacturing Research Institute (SZIMRI) zostały wybrane do analizy empirycznej, w której wykorzystano metodę analizy czynnikowej i modelu oceny opartego na teorii dwuskładnikowej. Wreszcie, zgodnie z wynikami empirycznymi, zaproponowano zalecenia dotyczące polityki optymalizacji działania platformy i poprawy jej funkcjonalności.

Słowa kluczowe: platforma R&D i transformacji funkcjonalnej, ocena sprawności, teoria dwuskładnikowa

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 171-182

PDF (FULL PAPER)