Golden Age Population, Healthy Environment, Growth and Poverty: Are Malaysia Really in a Sustainable Condition?

Populacja Złotego Wieku, zdrowe środowisko, wzrost i ubóstwo: czy Malezja rozwija się w sposób zrównoważony?

Nanthakumar Loganathan*, Lekha Kunju Pillai Laxman**, Abbas Mardani***, Dalia Streimikiene****, Asan Ali Golam Hassan*****

*Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia
E-mail: n4nantha@yahoo.com
**Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia
E-mail: lekha@utm.my
***Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia
E-mail: abbasmardani@utm.my
****Lithuanian Institute of Agrarian Economics, V. Kudirkos g. 18-2, 03105 Vilnius, Lithuania
E-mail (corresponding author): dalia.streimikiene@knf.vu.lt
*****Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, 54100 Kuala Lumpur, Malaysia
E-mail: asanali@utm.my

Abstract

This study analyses the sustainability condition of a healthy environment, economic growth and poverty level in relation to the golden age population in Malaysia based on the quantile regression estimates covering the period of 1960 until 2016. Generally, studies on aging population have generated attention globally due to its possible impact on health care, greenhouse gas emissions, globalization, investment for the purpose of research and development, income inequality and energy consumption. More specifically, evidence from the current empirical study shows a positive sign of the bootstrap quantile regression relationship between a healthy environment and per capita income with the aging population. This ensures that, the country is facing the growth-led-aging population condition. Furthermore, the findings have also revealed that poverty is giving a negative effect with the aging population grows. This study may suggest a re-evaluating of the existing theories of aging population and provide new insights for policy-makers for the purpose of sustainable population planning for up-coming decades.

Key words: aging population, healthy environment, growth, poverty, quantile regression

Streszczenie

W niniejszym artykule dokonano analizy stanu zrównoważenia i zdrowia  środowiska, wzrost gospodarczy i poziom ubóstwa w odniesieniu do populacji w Złotym Wieku w Malezji, na podstawie szacunków regresji kwantylu obejmujących okres lat 1960-2016.Uogólniając, studia odnoszące się do starzejącej się populacji wzbudzają szerokie zainteresowanie z uwagi na jej możliwy wpływ na opiekę zdrowotną, emisje gazów cieplarnianych, globalizację, inwestycje w badania i rozwoju, nierówności dochodów i zużycie energii. Dokładniej rzecz ujmując, dowody z obecnego badania empirycznego pokazują pozytywny znak relacji bootstrapingowanej regresji kwantylu między zdrowym środowiskiem a dochodem na mieszkańca w stosunku do starzejącej się populacji. Wykazuje to, że kraj stoi w obliczu starzenia się społeczeństwa pod wpływem wzrostu. Ponadto okazało się, że,  ubóstwo pociąga za sobą negatywny efekt w kontekście starzenia się populacji. Przeprowadzone badanie sugeruje konieczność ponownego przeanalizowania istniejących teorii starzenia się społeczeństwa i dostarcza decydentom nowych informacji na temat zrównoważonego planowania populacji na nadchodzące dziesięciolecia.

Słowa kluczowe: starzejąca się populacja, zdrowe środowisko, wzrost, ubóstwo, regresja kwantylu

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 201-212

PDF (FULL PAPER)