Pro-environmental Behaviours in Hotels in the COntext of Sustainable Development of Tourism – Barriers to Shaping and Recommendations for Further Research

Zachowania prośrodowiskowe w hotelach w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki – bariery i rekomendacje dla dalszych badań

Marek Bugdol*, Daniel Puciato**, Tadeusz Borys***

*Jagiellonian University, Kraków, Poland
E-mail: mbugdol@econ.uj.edu.pl
**WSB University in Wrocław, Wrocław, Poland
E-mail: daniel.puciato@wsb.wroclaw.pl
***University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
E-mail: t.borys@wez.uz.zgora.pl

Abstract

The main cognitive objectives of this paper are the following: to present previous results and achievements in the field of research on pro-environmental behaviours in the hotel industry, to identify major barriers to the shaping of such behaviours, and to specify directions of further research on this topic in the context of sustainable tourism development. The dominant research method used in this paper is a systematic analysis of the available literature on the subject, but the authors also use their own knowledge and experience resulting from conducted quality audits. An analysis of the previous publications in this topic allows the authors to identify the major barriers to the shaping of pro-environmental behaviours in hotels in both the objective dimension (concrete actions and problems) and the subjective dimension (all people who should manifest pro-environmental behaviours). The paper discusses various theories and models explaining the process of the occurrence and development of pro-environmental behaviours in hotels. They can constitute a basis for hotel managers to create their own training programmes aimed at the shaping of pro-environmental behaviours.

Key words: hotel, stakeholder, ecological awareness, pro-environmental behaviours, sustainable tourism

Streszczenie

Głównymi celami poznawczymi artykułu są: ukazanie dotychczasowego dorobku dotyczącego badań nad zachowaniami prośrodowiskowymi w branży hotelarskiej, identyfikacja głównych barier kształtowania tego rodzaju zachowań oraz sformułowanie kierunków dalszych kierunków badań nad podjętą problematyką w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki. Główną metodą badawczą była systematyczna analiza literatury, lecz autorzy wykorzystali również wiedzę z własnych doświadczeń wynikających z przeprowadzania audytów jakości. Analiza dotychczas opublikowanych badań pozwoliła na identyfikację głównych barier kształtowania zachowań prośrodowiskowych w hotelach zarówno w układzie przedmiotowym (konkretnych działań i problemów), jak i podmiotowym (wszystkich osób, które powinny przejawiać zachowania prośrodowiskowe). W artykule omówiono różne teorie i modele wyjaśniające, w jaki sposób dochodzi do rozwoju zachowań prośrodowiskowych w hotelach. Na ich podstawie menedżerowie hotelowi będą mogli tworzyć własne programy edukacyjne, których celem będzie kształtowanie zachowań prośrodowiskowych.

Słowa kluczowe:  hotel, interesariusze, świadomość ekologiczna, zachowania prośrodowiskowe, zrównoważona turystyka

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 157-170

PDF (FULL PAPER)