Current Challenges of Sustainable Rural Development in Russia: Trends and Prospects

Wyzwania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Rosji: trendy i perspektywy

Aleksey Anisimov*, Olga Popova**, Valentina Ustyukova***

* The Department of Constitutional and Administrative Law, Volgograd Institute of Management, a branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Russian Federation
E-mail: anisimovap@mail.ru
** Business Law, I. Kant Baltic Federal University, Russian Federation
E-mail: volodina1973@mail.ru
*** Sector of Environmental, Land and Agrarian Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation
E-mail: ustyukova@rambler.ru

Abstract

The article proves that the concept of sustainable development of rural areas for many years rather consistently formed in international and Russian law, but so far has not advanced any further than consolidating general principles. It is worth proceeding to the next phase of the implementation of the concept under consideration, and discuss (and then standardize) the list of specific practical steps. They should include both a set of static measures aimed at overcoming challenges of the current state of rural areas, as well as dynamic opposition to the global threats of our time (for example, climate change processes). This will require the development of additional implementation back-up measures, including the extension of women’s land rights, support for traditional rural culture and agricultural tourism.

Key words: sustainable development, rural territories, economy, ecology

Streszczenie

Artykuł dowodzi, że koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich od wielu lat obecna jest tak w prawie międzynarodowym, jak i rosyjskim, niemniej – jak dotąd – obejmuje jedynie zbiór ogólnych zasad. Warto przejść do następnej fazy wdrażania rozważanej koncepcji i omówić (a następnie ujednolicić) listę konkretnych kroków praktycznych. Powinny one obejmować zarówno zestaw środków statycznych mających na celu przezwyciężenie problemów związanych z obecnym stanem obszarów wiejskich, jak i dynamiczne przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom naszych czasów (np. procesów związanych ze zmianami klimatu). Będzie to wymagało opracowania dodatkowych środków wspierających wdrażanie, w tym rozszerzenia praw kobiet do ziemi, wsparcia tradycyjnej kultury wiejskiej i turystyki rolniczej.

Słowa kluczowe:  rozwój zrównoważony, obszary wiejskie,  ekonomia, ekologia

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 81-90

PDF (FULL PAPER)