An Empirical Comparison of Environmental Behaviors in China’s Public and Private Sectors

Empiryczne porównanie zachowań prośrodowiskowych w sektorach publicznym i prywatnym w Chinach

Yu Yang *, Shizhi Huang **, Xingting Huang ***

* School of Humanities and Moral Development Institute, Southeast University, Nanjing, 210096, China
E-mail: yangyu.seu@gmail.com (corresponding author)
** School of Public Administration, Hohai University, Nanjing, 210098, China
E-mail: yzfls_1@163.com
*** School of Economics and Management, Nanjing Tech University, Nanjing, 211800, China
E-mail: chongna0796@gmail.com

Abstract

The distinctive public–private sector segmentation in China provides a unique opportunity to assess the impacts of environmental education. Considering that the ideological education of ecological civilization has long been mandatorily enforced in the public sector, including government agencies and state-owned enterprises (SOEs), ahead of the private sector, this research centers on the question of whether environmental behaviors are influenced by sector affiliation in China. We carried out an empirical comparison using data from the 2013 version of the Chinese General Social Survey. The results showed that public sector and state-owned enterprise affiliations were both positive predictors of environmental behaviors. However, private environmental behaviors were weak in SOEs and environmental knowledge had an insufficient impact on public environmental practices. These findings suggest that a more efficacious environmental education system is needed in public sectors as well as for the general public. 

Key words: pro-environmental behavior, private and public environmental behaviors, government agencies, state-owned enterprises (SOEs), environmental knowledge, environmental ideology education

Streszczenie

Charakterystyczna segmentacja sektora publiczno-prywatnego w Chinach stanowi wyjątkową okazję do oceny wpływu edukacji ekologicznej. Biorąc pod uwagę, że edukacja ekologiczna od dawna jest obowiązkowo wymagana w sektorze publicznym, w tym w agencjach rządowych i przedsiębiorstwach państwowych, przed sektorem prywatnym, badania koncentrują się na pytaniu, czy na zachowania środowiskowe wpływa przynależność  do danego sektora. Przeprowadziliśmy porównanie empiryczne z wykorzystaniem danych z chińskiej wersji General Social Survey z 2013 roku. Wyniki pokazały, że powiązania sektora publicznego i przedsiębiorstwa państwowego (SOE) były w obu przypadkach pozytywnymi predyktorami zachowań środowiskowych. Jednak prywatne zachowania środowiskowe były słabe w przedsiębiorstwach publicznych, a wiedza o środowisku nie miała wystarczającego wpływu na publiczne praktyki środowiskowe. Wyniki te sugerują, że bardziej skuteczny system edukacji ekologicznej jest potrzebny zarówno w sektorach publicznych, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Słowa kluczowe:  zachowanie prośrodowiskowe, prywatne i publiczne zachowanie środowiskowe, agencje rządowe, przedsiębiorstwa państwowe (SOE), wiedza środowiskowa, edukacja ekologiczna

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 101-110

PDF (FULL PAPER)