Mechanism of Strengthening Social and Labor Potential of Sustainable Development

Mechanizm wzmacniania społecznego i pracowniczego potencjału rozwoju zrównoważonego

Olga Novikova, Yaroslav Ostafiichuk, Olena Khandiі

Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2 Zhelyabova Street, Kyiv, 03057, Ukraine
E-mails: novikovaof9@gmail.com, ost_ya@ukr.net, alkhandiy@ukr.net

Abstract

The article considers the conceptual basis for strengthening social and labor potential of sustainable development in the context of economic efficiency and social justice. The essence of the categories social potential, social capital and social imperative in their interrelation with the social and labor sphere of society with the account of the needs of sustainable development is specified. Strengthening of social potential is considered as a complex of actions in such areas as education, culture, health care, economic and social spheres, social relations. The paper focuses on strong interconnections work – employment – labor potential – social potential – human development – sustainable development. A mechanism of strengthening social and labor potential through the transformation of employment in the context of the paradigm of sustainable development is suggested.

Key words: social and labor potential, sustainable development, Sustainable Development Goals, social and economic efficiency, social and labor relations, transformation of employment, social capital, social justice

Streszczenie

Artykuł przedstawia podstawy pojęciowe dla wzmocnienia społecznego i pracowniczego potencjału zrównoważonego rozwoju w kontekście efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej. Ukazano istotę kategorii społeczny potencjał, kapitał społeczny i imperatyw społeczny w ich współzależności ze sferą społeczna i pracowniczą społeczeństwa, z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju. Wzmacnianie potencjału społecznego następuje poprzez złożone działania mające miejsce w sferach takich, jak edukacja, kultura, opieka zdrowotna, sfery ekonomiczne i społeczne, a także relacje społeczne. Artykuł koncentruje się na silnej współzależności: praca – zatrudnienie – potencjał pracy – potencjał społeczny – rozwój człowieka – zrównoważony rozwój. Ponadto ukazano mechanizm wzmacniania potencjału społecznego i pracowniczego w kontekście paradygmatu rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: potencjał społeczny i pracowniczy, zrównoważony rozwój, cele zrównoważonego rozwoju, efektywność społeczna i ekonomiczne relacje społeczne i pracownicze, transformacja rozwoju, kapitał społeczny, sprawiedliwość społeczna

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 63-72

PDF (FULL PAPER)