Landscape and Health in Sustainable Development

Krajobraz i zdrowie w zrównoważonym rozwoju

Sebastian Bernat

Maria Curie-Skłodowska University, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin, Poland
E-mail: sebastian.bernat@umcs.pl

Abstract

The article discusses the correlations between health, landscape, and sustainable development. In the first part, the basic concepts are defined. Attention is drawn to the therapeutic effect of landscape, and the subject of therapeutic parks and gardens is discussed. Based on the conducted analyses, characteristics of landscape with therapeutic properties are proposed, and the practical application of research on the landscape-health relationship is indicated. Perception is identified as the key to understanding the therapeutic properties of landscape. Taking care of the therapeutic values of landscape should be part of sustainable development.

Key words: landscape, health, perception, green therapy

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zależności jakie zachodzą pomiędzy zdrowiem, krajobrazem i zrównoważonym rozwojem. W pierwszych rozdziałach zdefiniowano podstawowe pojęcia. Kolejno zwrócono uwagę na oddziaływanie terapeutyczne krajobrazu oraz omówiono tematykę parków terapeutycznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano cechy krajobrazów o właściwościach terapeutycznych oraz dostrzeżono przydatność badań nad relacjami krajobraz-zdrowie w praktyce. Wykazano, że kluczem do zrozumienia terapeutycznych właściwości krajobrazu jest percepcja. Dbałość o terapeutyczne wartości krajobrazu powinna być elementem zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: krajobraz, zdrowie, percepcja, zielona terapia

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 87-96

PDF (FULL PAPER)