Is the Economic Mechanism of Quantity-Quality Tradeoff Sustainable?

Czy ekonomiczny mechanizm kompromisu pomiędzy ilością i jakością jest zrównoważony?

Dariusz Pieńkowski

University of Life Sciences in Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
E-mail: darpie_xl@wp.pl

Abstract

The contemporary economic debate on population ageing points out low fertility and the economic threats to pensioners, although the global population increased more than two and a half times in 1950-2015. The socio-economic problems are conflicting with the ecological debate and the attempts to stabilise population growth within a sustainable scale. This paper researches a tradeoff mechanism between quality and quantity of children offered by G. Becker from a global evolutionary perspective postulated in the conception of sustainable development. The balance between quality and quantity results in the lower fertility typical of many developed countries. However, it does not correspond with the lower ecological deficit in these countries according to the determinants postulated in IPAT. The conclusion here is that there is no effective economic mechanism to balance affluence and population change. This research shows that the present demographic problems are rooted in the socio-economic institutions and there is no problem with lower fertility or ageing population from the global perspective.

Key words: IPAT,quality-quantity theory, demographic change, net reproduction rate, ecological footprint

Streszczenie

Współczesna debata gospodarcza na temat starzenia się ludności wskazuje na niską płodność i zagrożenia ekonomiczne dla emerytów pomimo tego, że w latach 1950-2015 liczba ludności na świecie zwiększyła się ponad dwa i pół razy. Problemy społeczno-gospodarcze są w konflikcie z debatą ekologiczną i próbami stabilizacji wzrostu populacji na zrównoważoną skalę. W niniejszym artykule zbadano mechanizm kompromisu pomiędzy jakością i ilością dzieci przedstawiony w koncepcji G. Beckera z globalnej perspektywy ewolucyjnej postulowanej w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Równowaga pomiędzy jakością a ilością prowadzi do niższej płodności typowej dla wielu krajów rozwiniętych. Tym niemniej, nie skutkuje to niższym deficytem ekologicznym w tych krajach, zgodnie z uwarunkowaniami postulowanymi w IPAT. W rezultacie nie istnieje skuteczny mechanizm ekonomiczny równoważący zamożność i zmiany wielkości populacji. Niniejsze badania wskazują na to, że obecne problemy demograficzne są zakorzenione w instytucjach społeczno-ekonomicznych i z perspektywy globalnej nie istnieje problem niższej płodności czy starzenia się populacji.

Słowa kluczowe: IPAT, teoria ilości-jakości, zmiana demograficzna, stopa reprodukcji netto, ślad ekologiczny

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 185-198

PDF (FULL PAPER)