Environmental Life-Cycle Analysis as a Tool for Sustainability Studies: A Complete Learning Experience

Środowiskowa ocean cyklu życia jako narzędzie w studiowaniu zrównoważoności: kompletne doświadczenie edukacyjne

G Venkatesh

Department of Engineering and Chemical Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden – 65188
E-mail: venkatesh.govindarajan@kau.se

Abstract

This article first presents Environmental Life-Cycle Analysis (E-LCA) as a complete learning experience for university students of environmental science/engineering, enabling the acquisition of the four levels of knowledge, of the Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO) taxonomy. The four steps of an E-LCA, interestingly, mirror the hierarchy of knowledge-levels defined by the SOLO taxonomy. In the light of the fact that it is generally difficult to accomplish this ascent from declarative knowledge to functional knowledge, in a systematic manner, in many university courses, the complete learning experience guaranteed by E-LCA must stand out conspicuously.       

Key words: Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO), Environmental Life Cycle Analysis (E-LCA), declarative knowledge, functional knowledge, systems thinking, sustainability

Streszczenie

W artykule przedstawiono środowiskową ocenę cyklu życia (E-LCA) traktowaną jako kompletne doświadczenie edukacyjne dla studentów uczelni wyższych kierunków nauki o środowisku/inżynieria, pozwalające na zdobycie wiedzy na czterech poziomach ze Struktury Obserwowanych Efektów Kształcenia (SOLO). Cztery kroki E-LCA, odzwierciedlają hierarchię poziomów wiedzy z klasyfikacji SOLO. Wobec faktu, że ogólnie rzecz biorąc trudno jest osiągnąć przejście z wiedzy deklaratywnej do funkcjonalnej, w kwestiach systematycznych, dla wielu kursów uniwersyteckich, pełne doświadczenie edukacyjne gwarantowane przez E-LCA zdecydowanie się wyróżnia.

Słowa kluczowe: Struktura Obserwowanych Efektów Kształcenia (SOLO), środowiskowa ocena cyklu życia (E-LCA), wiedza deklaratywna, wiedza funkcjonalna, myślenie systemowe, zrównoważoność

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 79-85

PDF (FULL PAPER)