Education for All and Sustainable Development: An Empirical Study on Family Cognition and Household Resource Using in China

Edukacja dla wszystkich i zrównoważony rozwój: badania empiryczne nad rodziną i wykorzystaniem zasobów w gospodarstwach domowych w Chinach

Shuxing Chen, Yuxiang Gao

School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China

Abstract

Education for sustainable development has achieved a lot in the past decade. However, the extent to which sustainable development education can achieve sustainability is still unclear. This article uses the survey data of Chinese families and establishes an empirical analysis model. By using the transition of China’s sustainable development education mode as a recognition strategy and using DID method to analyze this issue, we found out that the sustainable education in schools can only help families correctly understand the status quo of sustainable development, but it cannot improve the household sustainability. After implementing the education for sustainable development for all (ESDFA), the average monthly electricity use of the affected Chinese households has decreased by 79.6124 kWh, which is a drop of 41.56%; household carbon dioxide emissions has decreased by 123.8958 kg, which is a drop of 49.16%. Among them, households with their heads aged 40-55 were the most significant. The mechanism analysis shows that the greater the scope of the population covered by ESDFA, the more obvious the effect of reducing family resource use, and there may be a mechanism similar to the herding effect.

Key words: Education for all, sustainable development, Chinese family cognition, family resource use

Streszczenie

W ramach edukacji dla zrównoważonego rozwoju udało się osiągnąć już wiele. Zarazem pytanie o to, w jakim zakresie ta edukacja wspomaga rzeczywiste osiąganie zrównoważoności pozostaje bez odpowiedzi. W artykule wykorzystano wyniki badań odnoszących się do chińskich rodzin, opracowując empiryczny model analizy. Odnosząc się do obserwowanej zmiany w chińskim systemie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ponadto wspierając się metodą DID, ustaliliśmy, że edukacja w szkołach może tylko pomóc rodzinom w zrozumieniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, ale jest niewystarczająca dla poprawy poziomu zrównoważoności na poziomie gospodarstw domowych. Natomiast po wprowadzeniu programu Edukacja dla zrównoważonego rozwoju dla wszystkich (ESDFA) okazało się, że w chińskich gospodarstwach domowych średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 79.6124 kWh, co stanowi spadek o 41.56%, a emisja ditlenku węgla obniżyła się o 123.8958 kg, co stanowi spadek o 49.16%. Najbardziej znaczące wyniki osiągały gospodarstwa, w których głowy rodzin stanowiły osoby w wieku 40-55 lat. Szczegółowa analiza wykazała ponadto, że im większa część populacji poddana zostaje programowi ESDFA, tym większy efekt redukcji zużycia zasobów w gospodarstwie domowym, co prawdopodobnie uwarunkowane jest działaniem mechanizmu podobnego do tzw. efektu stada.

Słowa kluczowe:  Edukacja  dla  wszystkich,   rozwój  zrównoważony, chińskie  rodziny,  zużywanie  zasobów  w gospodarstwach domowych

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 199-208

PDF (FULL PAPER)