Decoupling Analysis of Energy Consumption and Economic Growth of V4 Countries

Analiza rozprzężenia relacji pomiędzy poziomem konsumpcji energii a wzrostem ekonomicznym krajów grupy V4

Jana Chovancová* and Roman Vavrek**

*University of Prešov, Faculty of Management, Department of environmental management, Konštantínova 16, 080 01 Prešov, Slovakia
**Technical University of Liberec, Faculty of Economics, Department of informatics, Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec, Czech Republic
E-mails: jana.chovancova@unipo.sk, roman.vavrek@tul.cz

Abstract

Energy is a sector that has a direct impact on citizens’ quality of life and the economic growth of the countries. The production and use of energy satisfies human needs, but also gives rise to a host of adverse environmental pressures, such as greenhouse gas emissions, air pollution and the generation of nuclear waste. Energy use leads to noise, water pollution, and ecosystem degradation. Energy-related air pollution also has significant negative effects on human health. To avoid these problems, many countries are closely monitoring their energy intensity and implement the politics and tools to its improvement. The aim of the paper is to perform quantitative evaluation on the relationship between economic development and energy consumption based on decoupling model theory. The paper focuses on the case of V4 countries in the period of 1991-2015. Throughout the more than 20 years examined, the countries spread out into many different forms of decoupling. The results of analysis suggest that in most observed partial variables occurs the strong decoupling of economic growth and energy consumption, what can be considered as positive trend. Though decoupling elasticity convey a positive message, the V4 countries will need to accelerate their implementation of new policies, while restructuring the ways how they meet their demand for energy.

Key words: energy consumption, economic growth, decoupling, decoupling elasticity, V4 countries

Streszczenie

Sektor energetyczny wywiera bezpośredni wpływ na jakość życia ludzi i wzrost ekonomiczny krajów. Produkcja i wykorzystywanie energii zaspokaja ludzie potrzeby, ale wywiera także silną negatywną presję na środowisko, związaną z emisją gazów cieplarnianych, zanieczyszczeniem środowiska, czy wytwarzaniem odpadów jądrowych. Użytkowanie energii powiązane jest z hałasem, zanieczyszczeniami wód i degradacją ekosystemów. Zanieczyszczenia powietrza z sektora energetycznego mają ponadto znaczący negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Aby zmniejszyć skalę tych zagrożeń, wiele krajów szczegółowo monitoruje energochłonność i wdraża polityki i narzędzia mające poprawić obecną sytuację. W tym artykule dokonano ilościowej oceny relacji pomiędzy rozwojem ekonomicznym a poziomem konsumpcji energii, w oparciu o koncepcję rozprzężenia (decoupling, odnoszącej się do odłączenia tempu wzrostu gospodarczego od tempa zużywania surowców). Omówiono przypadek krajów grupy V4, wykorzystując dane za lata 1991-2015. W ciągu ponad 20 lat kraje te realizowały wiele różnych form rozprzężenia.  Wyniki analizy sugerują, że w przypadku większości obserwowanych zmiennych cząstkowych występuje silne rozprzężenie wzrostu ekonomicznego i zużycia energii, co można uznać za trend pozytywny. Jednak kraje grupy V4 i tak będą musiały przyspieszyć wdrażanie nowych polityk, jednocześnie starając się zaspokoić ich zapotrzebowanie na energię.

Słowa kluczowe: konsumpcja energii, wzrost gospodarczy,  rozprzężenie, elastyczność rozprzężenia, kraje V4

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 159-165

PDF (FULL PAPER)