Number 14(1)2019

Table of Contents

An Updated Assessment of the OECD’s Quality of Life Index
Zaktualizowana ocena Indeksu Jakości Życia OECD
Mehmet Nar,  Mehmet Şükrü Nar

Environmental Welfare: Quality of Policy vs. Society’s Values
Środowiskowy dobrostan: jakość polityki a wartości społeczne
Victor Koziuk, Oleksandr Dluhopolskyi, Yuryi Ivashuk, Yuryi Klapkiv

Sustainable Development in Asian Countries – Indicator-based Approach
Zrównoważony rozwój krajów azjatyckich – podejście wskaźnikowe
Bartosz Bartniczak, Andrzej Raszkowski

Age Structures and Air Pollution: What Role Does Gender Play?
Struktura wiekowa i zanieczyszczenie powietrza: jaką role odgrywa płeć?
Jiliang Liu, Wei Wang,Chun-Ping Chang

Social Dimensions of Sustainable Development in International Public Opinion
Społeczne wymiary zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej opinii publicznej
Paweł Rydzewski

Mechanism of Strengthening Social and Labor Potential of Sustainable Development
Mechanizm wzmacniania społecznego i pracowniczego potencjału rozwoju zrównoważonego
Olga Novikova, Yaroslav Ostafiichuk, Olena Khandiі

Education in Defence of Biodiversity. Will the Ecological and Ethical Footprint Counteract Environmental Changes?
Edukacja w obronie bioróżnorodności. Czy ślad ekologiczno-etyczny zrównoważy zmiany środowiskowe?
Ignacy S. Fiut, Marcin Urbaniak

Environmental Life-Cycle Analysis as a Tool for Sustainability Studies: A Complete Learning Experience
Środowiskowa ocean cyklu życia jako narzędzie w studiowaniu zrównoważoności: pełne doświadczenie edukacyjne
G Venkatesh

Landscape and Health in Sustainable Development
Krajobraz i zdrowie w zrównoważonym rozwoju
Sebastian Bernat

Sustainable Creative Economy in Cities: Comparative Analysis of Capital Cities in the EU
Zrównoważone gospodarki kreatywne w miastach: analiza porównawcza stolic państw UE
Barbara Bradač Hojnik

Neuroscience in Linguistic Patterns of Communication Campaigns for Environmental Sustainability
Neuronauka we wzorcach lingwistycznych kampanii komunikacyjnych o ochronie środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju
Magdalena Saczyna

Media Discourses of Mekong Dams: A Thematic Analysis
Dyskursy medialne o zaporach na rzece Mekong: analiza tematyczna
Claudio O. Delang

The idea of landscape cultivation by Adam Wodziczko
Idea uprawy krajobrazu Adama Wodziczki
Leszek Gawor

Formation of Theoretical and Methodological Assumptions in the Assessment of Significance of the Bioeconomy in the Country Economy
Tworzenie założeń teoretycznych i metodologicznych w ocenie znaczenia biogospodarki w ogólnej gospodarce kraju
Kęstutis Biekša, Tomas Baležentis

Humanistic Perspectives of Biocultural Diversity
Humanistyczne perspektywy różnorodności biokulturowej
Ryszard F. Sadowski

Decoupling Analysis of Energy Consumption and Economic Growth of V4 Countries
Analiza rozprzężenia relacji pomiędzy poziomem konsumpcji energii a wzrostem ekonomicznym krajów grupy V4
Jana Chovancová, Roman Vavrek

Theoretical Foundations of Human Capital Education in Economic Growth and Development Management
Teoretyczne podstawy kształcenia kapitału ludzkiego w zarządzaniu wzrostem gospodarczym i rozwojem
Franciszek Piontek, Barbara Piontek

Environmental Crimes of Early Romanian Communism: Focus on the Enemies of Agriculture
Przestępstwa środowiskowe wczesnego komunizmu w Rumunii: działania wobec wrogów rolnictwa
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Elena Tîrzman

Is the Economic Mechanism of Quantity-Quality Tradeoff Sustainable?
Czy ekonomiczny mechanizm kompromisu pomiędzy ilością i jakością jest zrównoważony?
Dariusz Pieńkowski

Education for All and Sustainable Development: An Empirical Study on Family Cognition and Household Resource Use in China
Edukacja dla wszystkich i zrównoważony rozwój: Badania empiryczne nad rodziną i wykorzystaniem zasobów w gospodarstwach domowych w Chinach
Shuxing Chen, Yuxiang Gao