Youth Attitudes Towards Goals of a New Sustainable Development Agenda

Postawy młodzieży wobec celów Nowej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Tatjana Borojević*, Matjaž Maletič*, Nataša Petrović**, Jelena Andreja Radaković**, Marjan Senegačnik*, Damjan Maletič*

*University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Slovenia
**University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, Serbia
Corresponding Author: Nataša Petrović, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences Center for Environmental Management and Sustainable Development, Jove Ilica 154, 11040 Belgrade, Serbia
E-mail (corresponding author): petrovicn@fon.bg.ac.rs

Abstract

The whole world adopted a global strategy as the only possible one – a global development strategy based on the principles of sustainability. This strategy includes not only all types of politics, economies and societies, but is also an integral part of life and wellbeing of all people. A new sustainable development agenda for the period 2015-2030 identifies youth not only as a category much more sensitive to sustainability, but in each of its 17 goals of sustainable development emphasizes the role of young people and the need for their active participation in the promotion and realization of these objectives and its targets. Bearing this in mind, the research presented in the paper deals with young people’s knowledge on sustainable development, the strategy of sustainable development, and their attitudes towards the goals of sustainable development in the context of what they themselves find most important. Obtained results in the case study of the Republic of Serbia, not only show the results of the analysis of young people’s viewpoints on these crucial issues but also of a good way to continue research in this area not only by the authors of the paper but other researchers who are engaged in activism and participation of youth in sustainable development as well.

Key words: youth, youth attitudes, sustainable development, sustainability, sustainable development goals

Streszczenie

Społeczność międzynarodowa przyjęła strategię rozwoju globalnego opartą na zasadach zrównoważoności. Uwzględnia ona nie tylko wszystkie występujące typy polityk, ekonomii i społeczeństw, ale także dobrostan wszystkich ludzi. Nowa Agenda dla zrównoważonego rozwoju obejmująca lata 2015-2030 wskazuje na młodzież jako na grupę bardziej wrażliwą na zagadnienie zrównoważoności W każdej z 17 grup celów zrównoważonego rozwoju podkreśla rolę, jaką powinni w tych ramach odgrywać młodzi ludzie i wskazuje na potrzebę ich aktywnego uczestnictwa w promocji i realizacji założonych celów. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań odnoszących się do wiedzy młodych ludzi o zrównoważonym rozwoju, strategii zrównoważonego rozwoju, a także ich postaw odnośnie celów zrównoważonego rozwoju i ich własnych przekonań. Badania przeprowadzone w Republice Serbii omawiają opinie młodzieży na te ważne tematy, a ponadto wskazują na ważny kierunek badań nie tylko dla autorów tego artykułu, ale także innych naukowców zaangażowanych we włączenie młodych ludzi w pracę dla zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: młodzież, postawy młodzieży, rozwój zrównoważony, zrównoważoność, cele rozwoju zrównoważonego

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 161-172

PDF (FULL PAPER)